بخش قلمدانک

نقد کوتاه اهل کتاب در شبکه های اجتماعی

قلمدانک
0

شهاب مباشری پراکنده از «شاهرخ مسکوب» خوانده و نخوانده‌ام. از دی‌روز کتاب تازه‌منتشر «در حال…