دیوارنوشته های انقلاب؛ بخش دوم: شاه‭ ‬جهان‭ ‬خمينی‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬پهلوی

0

مهدی محسنیان راد

فصلی از کتاب:
در حسرت فهم درست
روایت 42 سال پژوهش ارتباطی در ایران
لندن: اچ اند اس مدیا، 1395/ 2016

بخش دوم. بخش اول این مطلب را در اینجا خواندید.

الف. شعارهای ضد شاه و خاندان پهلوی: تا شاه کفن نشود

این شعارها ‬به‭ ‬ترتيب‭ ‬فراواني‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬زير‭ ‬است‭:‬

1- ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه 71‭/  ‬عدد

2-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬خائن / 13‭ ‬عدد

3-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬سابق / 6‭ ‬عدد

4-‭ ‬بگو‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه / 5‭ ‬عدد

5-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه (‬به صورت برعكس) / 3عدد‭ 

6-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬جلاد /3‭ ‬عدد

7-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬وطن‌فروش /2‭ ‬عدد

8-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬كثيف‭ ‬و‭ ‬جلاد / 2‭ ‬عدد

9-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬مزدور 2‭/  ‬عدد

10-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬آمريكايي 2‭ ‬عدد

11-‭ ‬تا‭ ‬مرگ‭ ‬شاه‭ ‬خائن‭ ‬نهضت‭ ‬ادامه‭ ‬دارد / 2‭ ‬عدد

12-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬جاني /1‭ ‬عدد (و تا پایان این فهرست هر جا تعداد ذکر نشده است)

13-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬ولدالزنا

14-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬جاكش‭ ‬مادر‭ ‬به‭ ‬خطا

15-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬آدمكش

16-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬شاه

17-‭ ‬شاه‭ ‬بر‭ ‬مرگ

18-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬فراري

19-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬خائن‭ ‬وطن‌فروش

20-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬خائن،‭ ‬كثيف،‭ ‬احمق،‭ ‬بي‌شعور

21-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬ديكتا‌تور‭ ‬و‭ ‬فاشيست

22-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬قانون‌شكن

23- ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬آخرين‭ ‬شاه

24-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬خونخوار‭ ‬زمان‭ ‬شاه‭ ‬خائن

25-‭ ‬قولو‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬تفلحو

26-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬نفت‌دزد

27- ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬سابق‭ ‬محمد‭ ‬نفتی

28-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬نوكر‭ ‬آمريكا

29-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬شاه‭ ‬اجير‭ ‬آمريكا‭ ‬مزدور‭ ‬و‭ ‬خائن‭ ‬و‭ ‬دزد‭ ‬و‭ ‬آدمكش‭ ‬و‭ ‬خيلي‭ ‬نامرد

30-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬محمد‭ ‬دماغ

31-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬و‭ ‬طرفدارانش

32-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬طرفداران‭ ‬شاه‭ ‬جلاد،‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬ساواك‭ ‬جلاد

33-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬و‭ ‬شما‭ ‬كه‭ ‬اينها‭ ‬را‭ ‬مي‌نويسيد

34-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬خائن،‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬خميني‭ ‬بت‌شكن

35-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬و‭ ‬بختيار‭ ‬خائن

36-‭ ‬شاه‭ ‬و‭ ‬بختيار‭ ‬بدبخت‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬مزدوران‭ ‬سرسخت

37-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬و‭ ‬بختيار 2‭ ‬عدد

38-‭ ‬مسأله‭ ‬حياتي‭ ‬سرنگون‭ ‬كردن‭ ‬حكومت‭ ‬شاه‭ ‬است. ‬بختيار‭ ‬سگ‭ ‬كيست؟

39-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬آواره‭ ‬و‭ ‬بختيار‭ ‬پست

40-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬آواره‭ ‬و‭ ‬بختيار‭ ‬بيچاره

41-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭- ‬بختيار‭- ‬كارتر‭- ‬برژنف

42- ‬تا‭ ‬شاه‭ ‬كفن‭ ‬نشود‭ ‬اين‭ ‬وطن،‭ ‬وطن‭ ‬نشود

43-‭ ‬بلند‌تر‭ ‬بگو‭: ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬سابق

44-‭ ‬مرگ‭ ‬موهبتي‭ ‬است‭ ‬الهي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬شاه‭ ‬تفويض‭ ‬مي‌شود

45-‭ ‬اين‭ ‬شاه‭ ‬آمريكايي‭ ‬اعدام‭ ‬بايد‭ ‬گردد 2‭ ‬عدد

46-‭ ‬Down with king ‭ ‬

47- ‭ ‬Down with shah   ‬

48-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‌دوستان

49-‭ ‬شاه‭ ‬خر‭ ‬است

50-‭ ‬اين‭ ‬شاه‭ ‬بدبخت‭ ‬بيرون‭ ‬بايد‭ ‬گردد،‭ ‬حكومت‭ ‬اسلامي‭ ‬ايجاد‭ ‬بايد‭ ‬گردد

51-‭ ‬شاه‭ ‬سگ‭ ‬زنجيري‭ ‬آمريكاست

52-‭ ‬چرا‭ ‬شاه‭ ‬خر‭ ‬است

53-‭ ‬اسم‭ ‬سگ‭ ‬و‭ ‬شاه‭ ‬را‭ ‬همنام‭ ‬كردند،‭ ‬بيچاره‭ ‬سگ‭ ‬اسمش‭ ‬را‭ ‬بدنام‭ ‬كردند

54-‭ ‬پيروز‭ ‬ملت‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬ننگ‭ ‬و‭ ‬نفرت

55-‭ ‬زنده‌باد‭ ‬شاه‭ ‬خائن‭ ‬پيروز‭ ‬باد‭ ‬نظاميان‭ ‬ميهن‌پرست

56-‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬ننگ‭ ‬و‭ ‬نفرت

57-‭ ‬شاه‭ ‬خر‭ ‬است،‭ ‬خميني‭ ‬رهبر‭ ‬است

58-‭ ‬چاپيد‭ ‬شاه‭ ‬جنايتكار

59-‭ ‬شاه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬مدت‌ها‭ ‬بچاپ‭ ‬بچاپ‭ ‬كيش‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬مات‭ ‬شد

60-‭ ‬شاه‭ ‬در‭ ‬كيش‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬زودي‭ ‬مات‭ ‬مي‌شود

61-‭ ‬كوروش‭ ‬بيدار‭ ‬شو‭ ‬شاه‭ ‬ايران‭ ‬ديوه

62-‭ ‬كوروش‭ ‬بلند‭ ‬شو‭ ‬كه‭ ‬شاه‭ ‬ريده

63-‭ ‬زادگاه‭ ‬شاه (‬روي‭ ‬سطل‭ ‬آشغال‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬بود)

64-‭ ‬تخليه‭ ‬شاه‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬شاه

65-‭ ‬تخليه‭ ‬شاه‭ ‬با‭ ‬دهن‭ ‬شاه

66-‭ ‬پسر‭ ‬رضا‌‭ ‬كچل‭ ‬بدجوري‭ ‬افتا‌د‭ ‬تو‭ ‬هچل

67-‭ ‬كار‭ ‬شاه‭ ‬تمام‌‭ ‬شده‭ ‬كيسه‌كش‭ ‬حمام‭ ‬شده

68-‭ ‬شاهان‭ ‬ننگ‭ ‬تاريخند‭ ‬شاه‭ ‬ننگ‭ ‬شاهان‭ ‬است

69-‭ ‬شاهان‭ ‬ننگ‭ ‬تاريخند‭ ‬تو‭ ‬ننگ‭ ‬شاهاني

70-‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬وسيله‭ ‬راهپيمايي‭ ‬و‭ ‬تظاهرات‭ ‬خر‭ ‬37‭ ‬ساله‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬بيرون‭ ‬مي‌كنيم

71-‭ ‬پسر‭ ‬رضا‭ ‬گري‭ ‬امشب‭ ‬كجا‭ ‬در‭ ‬به‌دري

72-‭ ‬جاويد‭ ‬شاه‭ ‬خر‭ ‬ايران

73- جاويد‭ ‬بر‭ ‬شاف

74-‭ ‬صف‌هاي‭ ‬طويل‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬بنزين‭ ‬توطئه‭ ‬شاه‭ ‬خائن‭ ‬است

75-‭ ‬صف‌هاي‭ ‬طولاني‭ ‬نفت‭ ‬توطئه‭ ‬شاه‭ ‬خائن

76-‭ ‬به‭ ‬هوش‭ ‬باشيد‭ ‬شاه‭ ‬مي‌خواهد‭ ‬با‭ ‬جلوگيري‭ ‬از‭ ‬نفت‭ ‬داخلي‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬ساكت‭ ‬كند

77-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬خاندان‭ ‬كثيف‭ ‬پهلوي 3‭ ‬عدد

78-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬خاندان‭ ‬پهلوي

79-‭ ‬ننگ‭ ‬و‭ ‬نفرت‭ ‬ابدي‭ ‬بر‭ ‬خاندان‭ ‬جنايتكار‭ ‬پهلوي

80-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬خاندان‭ ‬كثيف‭ ‬سلطنت

81-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬خاندان‭ ‬خائن‭ ‬پهلوي

82-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬سلطنت

83-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬سلطنت‭ ‬پهلوي

84-‭ ‬آخور‭ ‬پهلوي (‬سطل‭ ‬زباله‭ ‬خيابان)

85-‭ ‬شاه‭ ‬جهان‭ ‬خميني‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬پهلوي

86-‭ ‬ظلم‌آباد‭ ‬پهلوي‭ ‬سابق

87-‭ ‬خلق‭ ‬به‭ ‬خون‭ ‬مي‌كند‭ ‬سلطنت‭ ‬پهلوي،‭ ‬خلق‭ ‬به‭ ‬پا‭ ‬مي‌كند‭ ‬حكومت‭ ‬مردمي

88-‭ ‬ملت‭ ‬ايران‭ ‬اعضاي‭ ‬شوراي‭ ‬سلطنت‭ ‬را‭ ‬نمي‌پذيرد

89-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬رژيم‭ ‬ضد‌خلقي 2‭ ‬عدد

90-‭ ‬ملت‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬دفن‭ ‬جسد‭ ‬متعفن‭ ‬شاهنشاهي‭ ‬است

91-‭ ‬نابودباد‭ ‬رژيم‭ ‬شاهنشاهي

92-‭ ‬رژيم‭ ‬شاهنشاهي‭ ‬سرچشمه‭ ‬فساد‭ ‬است

93-‭ ‬نظام‭ ‬شاهنشاهي‭ ‬سرچشمه‭ ‬فساد‭ ‬است

ب.‭ ‬‬رفتن‭ ‬شاه: امشب شاه خواب ایران می بیند

شعار‭ ‬‮«‬با‭ ‬رفتن‭ ‬شاه‭ ‬از‭ ‬قهر‭ ‬انقلابي‭ ‬ما‭ ‬كاسته‭ ‬نخواهد‭ ‬شد‮»‬‭ ‬طويل‌ترين‭ ‬شعاري‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مورد‭ ‬ثبت‭ ‬شد. ‬اين‭ ‬شعار‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬سياه،‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬اسپري‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طول‭ ‬4‭ ‬متر‭ ‬در‭ ‬خيابان‭ ‬شهباز‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬بود. ‬كوچك‌ترين‭ ‬شعار‭ ‬به‭ ‬طول‭ ‬20‭ ‬سانتيمتر‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬سياه‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬قلم‌مو‭ ‬با‭ ‬جمله‭ ‬‮«‬شاه‭ ‬‌الفرار‮»‬‭ ‬در‭ ‬شميران‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬بود‭.‬

طول‭ ‬مجموع‭ ‬شعارهاي‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬به‭ ‬رفتن‭ ‬شاه‭ ‬51‭ ‬متر،‭ ‬تعداد‭ ‬آن‭ ‬38‭ ‬عدد‭ ‬و‭ ‬ميانگين‭ ‬آن‭ ‬35‭/‬1‭ ‬متر‭ ‬بوده‭ ‬است. ‬61درصد‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬شعارها‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬سياه، ‭ ‬25درصد‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬قرمز، ‭ ‬11درصد‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬آبي‭ ‬و ‭ ‬3درصد‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬سبز‭ ‬بوده‭ ‬است. ‬31درصد‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬نوع‭ ‬شعارها‭ ‬با‭ ‬اسپري، ‭ ‬27درصد‭ ‬با‭ ‬قلم‌مو، ‭ ‬24درصد‭ ‬با‭ ‬ماژيك، ‭ ‬14درصد‭ ‬با‭ ‬زغال‭ ‬و ‭ ‬5‭/‬3درصد‭ ‬با‭ ‬ساير‭ ‬وسايل‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬بود‭.‬

مضمون ‭ ‬74درصد‭ ‬از‭ ‬شعارهاي‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬رفتن‭ ‬شاه،‭ ‬تأكيد‭ ‬بر‭ ‬‮«‬فرار‮»‬‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬زير‭ ‬شعارهاي‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬شدن‭ ‬شاه‭ ‬از‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬ترتيب‭ ‬تعداد‭ ‬هر‭ ‬شعار‭ ‬آورده‭ ‬شده‭ ‬است‭:‬

94- ‬شاه‭ ‬فرار‭ ‬كرد 7‭ ‬عدد

95-‭ ‬ممد‭ ‬دماغ‭ ‬رفت 6‭ ‬عدد

96-‭ ‬شاه‭ ‬فراري‭ ‬شده 4‭ ‬عدد

97-‭ ‬ممد‭ ‬دماغ‭ ‬در‭ ‬رفت 2‭ ‬عدد

98- ‬به‭ ‬همت‭ ‬خميني،‭ ‬شاه‭ ‬فراري‭ ‬شده 2‭ ‬عدد

99-‭ ‬ممد‭ ‬دماغ‭ ‬فرار‭ ‬كرد 1‭ ‬عدد (و در باقی فهرست هر جا ذکر تعداد نشده است)

100-‭ ‬شاه‭ ‬الفرار

101-‭ ‬دشمن‭ ‬خلق‭ ‬فرار‭ ‬كرد

102-‭ ‬پسر‭ ‬رضا‭ ‬‌كچل‭ ‬فرار‭ ‬كرد

103-‭ ‬ننگ‭ ‬ملت‭ ‬ايران‭ ‬گريخت

104- ‬شاه‭ ‬فرار‭ ‬كرد‭ ‬ما‭ ‬پيروز‭ ‬شديم

105-‭ ‬شاه‭ ‬رفت‭ ‬نهضت‭ ‬ادامه‭ ‬دارد

106-‭ ‬شاه‭ ‬فراري‭ ‬شده‭ ‬سوار‭ ‬گاري‭ ‬شده

107-‭ ‬شاه‭ ‬فراري‭ ‬شده‭ ‬الاغ‭ ‬گاري‭ ‬شده

108-‭ ‬شاه‭ ‬فراري‭ ‬شده‭ ‬راننده‭ ‬ماشين‭ ‬عوض‭ ‬شد

109-‭ ‬كار‭ ‬شاه‭ ‬تمام‭ ‬شد‭ ‬خميني‭ ‬پيروز‭ ‬شد

110-‭ ‬شاه‭ ‬در‭ ‬10‭ ‬صبح‭ ‬امروز‭ ‬فرار‭ ‬كرد‭ ‬26‭/‬10 ‭ ‬

111-‭ ‬امشب‭ ‬شاه‭ ‬خواب‭ ‬ايران‭ ‬مي‌بيند

112-‭ ‬رفتن‭ ‬شاه‭ ‬يك‭ ‬توطئه‭ ‬سياسي‭ ‬است‭ ‬منتظر‭ ‬دستور‭ ‬رهبر‭ ‬خود‭ ‬باشيد‭ ‬تا‭ ‬حادثه‭ ‬28‭ ‬مرداد‭ ‬تكرار‭ ‬نشود

113- مردم‭ ‬آگاه‭ ‬باشيد‭ ‬رفتن‭ ‬شاه‭ ‬حيله‭ ‬است 1‭ ‬عدد

114-‭ ‬شاه‭ ‬فراري‭ ‬به‭ ‬زودي‭ ‬دستگير‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اردوگاه‭ ‬خلق‭ ‬ايران‭ ‬محاكمه‭ ‬مي‌شود

115-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬منافقين‭ ‬شاه‭ ‬فراري

116-‭ ‬با‭ ‬رفتن‭ ‬شاه‭ ‬از‭ ‬قهر‭ ‬انقلابي‭ ‬ما‭ ‬كاسته‭ ‬نخواهد‭ ‬شد

ج. شعارهای تایید سلطنت: جاوید شاه

شعار‭ ‬‮«‬زنده‌باد‭ ‬ارتش‭ ‬ايران،‭ ‬جاويدباد‭ ‬شاه‭ ‬ايران‮»‬‭ ‬بلندترين‭ ‬شعار‭ ‬ثبت‌شده‭ ‬با‭ ‬مضمون‭ ‬تأييد‭ ‬شاه‭ ‬بود‭. ‬اين‭ ‬شعار‭ ‬در‭ ‬خيابان‭ ‬شوش‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬قرمز‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طول‭ ‬10‭ ‬متر‭ ‬با‭ ‬اسپري‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬بود. ‬كوچك‌ترين‭ ‬شعار‭ ‬به‭ ‬طول‭ ‬نيم‭ ‬متر‭ ‬با‭ ‬جمله‭ ‬‮«‬جاويد‭ ‬شاه‮»‬‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬سياه‭ ‬با‭ ‬زغال‭ ‬در‭ ‬خيابان‭ ‬مجيديه‭ ‬روي‭ ‬ديوار‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬بود. ‬از‭ ‬17‭ ‬شعاري‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬تأييد‭ ‬شاه‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آمد،‭ ‬هفت‭ ‬شعار‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬سياه،‭ ‬هفت‭ ‬شعار‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬قرمز‭ ‬و‭ ‬سه‭ ‬شعار‭ ‬به‭ ‬رنگ‌هاي‭ ‬آبي،‭ ‬زرد‭ ‬و‭ ‬سفيد‭ ‬بود. ‬شش‭ ‬شعار‭ ‬با‭ ‬اسپري،‭ ‬شش‭ ‬شعار‭ ‬با‭ ‬قلم‌مو،‭ ‬چهار‭ ‬شعار‭ ‬با‭ ‬زغال‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬شعار‭ ‬با‭ ‬گچ‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬بود. ‬مجموع‭ ‬طول‭ ‬شعارهاي‭ ‬در‭ ‬تأييد‭ ‬شاه‭ ‬31‭ ‬متر‭ ‬و‭ ‬ميانگين‭ ‬طول‭ ‬هر‭ ‬شعار‭ ‬82‭/‬1‭ ‬متر‭ ‬بود‭.‬

مضمون‭ ‬51درصد‭ ‬از‭ ‬شعارهاي‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬تأييد‭ ‬شاه‭ ‬‮«‬جاويد‭ ‬شاه‮»‬‭ ‬است‭.‬

شعارهاي‭ ‬در‭ ‬تأييد‭ ‬شاه‭ ‬به‭ ‬ترتيب‭ ‬تعداد‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬زير‭ ‬است‭:‬

120-‭ ‬جاويد‭ ‬شاه 8‭ ‬عدد

121-‭ ‬زنده‌‭ ‬باد‭ ‬شاه 4‭ ‬عدد

122-‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬شاه 2‭ ‬عدد

123-‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬ايران 1‭ ‬عدد

124-‭ ‬جاويد‭ ‬شاه‭ ‬ايران 1‭ ‬عدد

125-‭ ‬زنده‭ ‬‌باد‭ ‬ارتش‭ ‬ايران،‭ ‬جاويد‭ ‬پادشاه‭ ‬ايران 1‭ ‬عدد

علاوه‭ ‬بر‭ ‬255‭ ‬ديوارنوشته‌اي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬قسمت‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اشاره‭ ‬شد،‭ ‬در‭ ‬23‭ ‬شعار‭ ‬ديگر‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬كدام‭ ‬در‭ ‬بخش‌هاي‭ ‬بعد‭ ‬آمده،‭ ‬نامي‭ ‬از‭ ‬شاه‭ ‬برده‭ ‬شده‭ ‬است.

د. ‬امام: خمینی صاحب اختیار

از‭ ‬147‭ ‬شعار‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬امام‭ ‬126‭ ‬شعار ‬حاكي‭ ‬از‭ ‬تأييد‭ ‬امام‭ ‬و‭ ‬21‭ ‬شعار ‬درباره‭ ‬آمدن‭ ‬ايشان‭ ‬به‭ ‬ايران‭ ‬بود. 53درصد‭ ‬عكس‌هاي‭ ‬امام‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬وسيله‭ ‬شابلون‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اسپري‭ ‬روي‭ ‬ديوارها‭ ‬چاپ‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬سياه‭ ‬و‭ ‬بقيه‭ ‬به‭ ‬رنگ‌هاي‭ ‬قرمز،‭ ‬آبي،‭ ‬سبز‭ ‬و‭ ‬طلايي‭ ‬بود‭. ‬توضيح‭ ‬آنكه‭ ‬اين‭ ‬عكس‌ها‭ ‬به‭ ‬اندازه‌هاي‭ ‬مختلف‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬مساحتي‭ ‬‬تا‭ ‬يك‭ ‬مترمربع‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬

بلندترين‭ ‬شعار‭ ‬به‭ ‬طول‭ ‬15‭ ‬متر‭ ‬در‭ ‬خيابان‭ ‬ستا‌رخان (‬تاج) ‬ثبت‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬آبي‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اسپري‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬بود. ‬اين‭ ‬شعار‭ ‬عبارت‭ ‬بود‭ ‬از‭ : ‬‮«‬درود‭ ‬بر‭ ‬امام‭ ‬خميني،‭ ‬رهبر‭ ‬انقلاب،‭ ‬مدافع‭ ‬استقلال،‭ ‬آزادي‭ ‬و‭ ‬حقوق‭ ‬زحمتكشان‮»‬. ‬كوتا‌ه‌ترين‭ ‬شعار‭ ‬20‭ ‬سانتيمتر‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬سياه‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬شابلون‭ ‬در‭ ‬مجيديه‭ ‬با‭ ‬جمله‭ ‬‮«‬درود‭ ‬بر‭ ‬خميني‮»‬‭ ‬بود‭.‬

68درصد‭ ‬از‭ ‬شعارها‭ ‬داراي‭ ‬مضمون‭ ‬درود‭ ‬و‭ ‬سلام‭ ‬بر‭ ‬خميني‭ ‬بود. ‬21درصد‭ ‬از‭ ‬شعارها‭ ‬حاوي‭ ‬صفات‭ ‬انتصابي‭ ‬به‭ ‬ايشان‭ ‬بود. ‬اين‭ ‬صفات‭ ‬عبارت‭ ‬بودند‭ ‬از:‭ ‬بت‌شكن،‭ ‬مجاهد‭ ‬كبير،‭ ‬مجاهد‭ ‬زمان،‭ ‬مجاهد‭ ‬بزرگ‭ ‬جهان،‭ ‬وارث‭ ‬حسين،‭ ‬ناجي‭ ‬خلق‭ ‬ايران،‭ ‬رهبر‭ ‬آزادگان،‭ ‬مدافع‭ ‬استقلال،‭ ‬مدافع‭ ‬آزادي‭ ‬و‭ ‬حقوق‭ ‬زحمتكشان،‭ ‬بي‌همتا‌،‭ ‬زعيم‭ ‬عاليقدر،‭ ‬حماسه‌سراي‭ ‬جاويد،‭ ‬روح‭ ‬خدا،‭ ‬صاحب‭ ‬اختيار‭ ‬و‭ ‬دارنده‭ ‬انديشه‌هاي‭ ‬خلاق. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اين،‭ ‬در‭ ‬ساير‭ ‬شعارها‭ ‬نيز‭ ‬كه‭ ‬مستقيماً‭ ‬درباره‭ ‬امام‭ ‬نبود،‭ ‬صفت‌هاي‭ ‬ديگري‭ ‬به‭ ‬امام‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬بود‭: ‬رهبر‭ ‬انقلاب،‭ ‬فرشته‭ ‬و‭ ‬شاه‭ ‬جهان‭.‬

در‭ ‬91درصد‭ ‬از‭ ‬شعارهاي‭ ‬فوق‭ ‬از‭ ‬نام‭ ‬‮«‬خميني‮»‬‭ ‬به‭ ‬تنهايي‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬9درصد‭ ‬بقيه‭ ‬از‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬امام‭ ‬خميني‮»‬‭ ‬استفاده‭ ‬شده‭ ‬است. ‬متن‭ ‬شعارهاي‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬تأييد‭ ‬امام،‭ ‬استخراج‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬نمونه‭ ‬مورد‭ ‬بررسي،‭ ‬به‭ ‬ترتيب‭ ‬فراواني‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬زير‭ ‬است‭:‬

126- ‬درود‭ ‬بر‭ ‬خميني 59‭ ‬عدد

127-‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬خميني‭ ‬بت‌شكن 6‭ ‬عدد

128-‭ ‬حزب‭ ‬فقط‭ ‬حزب‌الله‭ ‬رهبر‭ ‬فقط‭ ‬روح‌الله 5‭ ‬عدد

129-‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬شعار‭ ‬ملي‭ ‬خدا،‭ ‬قرآن،‭ ‬خميني 4‭ ‬عدد

130-‭ ‬خدا،‭ ‬قرآن،‭ ‬خميني 3‭ ‬عدد

131-‭ ‬رهبر‭ ‬ما‭ ‬خميني 3‭ ‬عدد

132-‭ ‬سلام‭ ‬بر‭ ‬خميني 3‭ ‬عدد

133-‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬مجاهد‭ ‬كبير‭ ‬خميني 3‭ ‬عدد

134-‭ ‬امام‭ ‬خميني‭ ‬مجاهد‭ ‬بزرگ‭ ‬جهان 2‭ ‬عدد

135-‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬وارث‭ ‬حسين 2‭ ‬عدد

136-‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬خميني‭ ‬ناجي‭ ‬خلق‭ ‬ايران 1‭ ‬عدد (و باقی شعارهایی که تعداد برای آنها ذکر نشده است)

137-‭ ‬يا‭ ‬مرگ‭ ‬يا‭ ‬خميني

138-‭ ‬خميني‭ ‬خدا‭ ‬نگهدار‭ ‬تو

139-‭ ‬زنده‭ ‬‌باد‭ ‬خميني

140- ‬درود‭ ‬بر‭ ‬خميني‭ ‬ناجي‭ ‬خلق‭ ‬ايران

141-‭ ‬خميني‭ ‬پيروز‭ ‬است

142-‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬خميني‭ ‬رهبر‭ ‬ايرانيان

143-‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬مجاهد‭ ‬زمان‭ ‬خميني‭ ‬بت‌شكن

144-‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬خميني‭ ‬كه‭ ‬رهنماي‭ ‬ماست

145-‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬امام‭ ‬خميني،‭ ‬رهبر‭ ‬انقلاب،‭ ‬مدافع‭ ‬استقلال،‭ ‬آزادي‭ ‬و‭ ‬حقوق‭ ‬زحمتكشان

146-‭ ‬مجاهد‭ ‬بزرگ‭ ‬خميني

147-‭ ‬خميني‭ ‬تو‭ ‬كه‭ ‬بي‌همتا‌يي

148-‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬زعيم‭ ‬عاليقدر‭ ‬امام‭ ‬خميني

149-‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬رهبر‭ ‬آزادگان‭ ‬امام‭ ‬خميني

150-‭ ‬خميني‭ ‬سال‌ها‭ ‬انتظار‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬داشتيم

151-‭ ‬امام‭ ‬خميني‭ ‬ما‭ ‬سرما‭ ‬را‭ ‬تحمل‭ ‬مي‌كنيم‭ ‬ولي‭ ‬ظلم‭ ‬هرگز

152-‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬هجوم‭ ‬متجاوزين‭ ‬به‭ ‬فرمان‭ ‬امام‭ ‬خميني‭ ‬ريختن‭ ‬خون‌شان‭ ‬حلال‭ ‬است

153-‭ ‬خميني‭ ‬عاقبت‭ ‬پيروز‭ ‬مي‌گردد‭ ‬شب‭ ‬تا‌ريك‭ ‬ملت‭ ‬روز‭ ‬مي‌گردد

154-‭ ‬امام‭ ‬خميني‭ ‬حماسه‌سراي‭ ‬جاويد‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمان

155-‭ ‬ما‭ ‬مطيع‭ ‬دستور‭ ‬فرمان‭ ‬امام‭ ‬خميني‭ ‬هستيم

156-‭ ‬ما‭ ‬منتظر‭ ‬دستور‭ ‬خميني‭ ‬هستيم

157-‭ ‬به‭ ‬فرمان‭ ‬امام‭ ‬از‭ ‬آتش‌سوزي‭ ‬اماكن‭ ‬خودداري‭ ‬كنيد

158-‭ ‬تنها‭ ‬راه‭ ‬رهايي‭ ‬جهاد‭ ‬مسلحانه،‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬خميني

159-‭ ‬ما‭ ‬خواستار‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬هستيم‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬خميني،‭ ‬سلام‭ ‬بر‭ ‬مجاهد

160-‭ ‬در‭ ‬دنيا‭ ‬سه‭ ‬بت‌شكن‭ ‬آمد‌‭: ‬ابراهيم‭ ‬خليل‌الله،‭ ‬محمد‭ ‬رسول‌الله،‭ ‬خميني‭ ‬روح‌الله

161-‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬خميني‭ ‬و‭ ‬يارانش،‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬و‭ ‬طرفدارانش

162-‭ ‬خميني‭ ‬شاه‭ ‬به‭ ‬قربان‭ ‬تو

163-‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬خميني‭ ‬روح‭ ‬خدا،‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬روح‭ ‬شيطان

164-‭ ‬نه‭ ‬شاه‭ ‬مي‌خواهد‭ ‬نه‭ ‬بختيار،‭ ‬خميني‭ ‬صاحب‭ ‬اختيار

165-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬كارتر،‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬خميني

166-‭ ‬خميني‭ ‬رهبر‭ ‬ماست،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬شاه‭ ‬نوبت‭ ‬آمريكاست

167-‭ ‬با‭ ‬كودتا‌ي‭ ‬نظامي‭ ‬آمريكا‭ ‬مقابله‭ ‬مي‌كنيم،‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه،‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬خميني

168-‭ ‬مذهب‭ ‬مسيحي،‭ ‬رهبر‭ ‬خميني

169-‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬خميني‭ ‬نظم‭ ‬و‭ ‬آرامش‭ ‬را‭ ‬رعايت‭ ‬كنيد

170-‭ ‬ملت‭ ‬ايران‭ ‬مسلح‭ ‬به‭ ‬انديشه‌هاي‭ ‬خلاق‭ ‬امام‭ ‬خميني‭ ‬است

171-‭ ‬مردم‭ ‬گوش‭ ‬به‭ ‬فرمان‭ ‬امام‭ ‬خميني‭ ‬باشيد

مجموع‭ ‬شعارهاي‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬بازگشت‭ ‬امام‭ ‬به‭ ‬ايران‭ ‬94‭ ‬متر‭ ‬و‭ ‬ميانگين‭ ‬آنها‭ ‬47‭/‬4‭ ‬متر‭ ‬بود. ‬بلندترين‭ ‬شعار‭ ‬به‭ ‬طول‭ ‬10‭ ‬متر‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬سياه‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اسپري‭ ‬به‭ ‬جمله‭ ‬‮«‬امام‭ ‬خميني‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬پنج‭ ‬سال‭ ‬دوري‭ ‬از‭ ‬وطن‭ ‬به‭ ‬ميان‭ ‬ياران‭ ‬و‭ ‬طرفدارانش‭ ‬بازگشت‮»‬‭ ‬اختصاص‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬خيابان‭ ‬شوش‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬بود‭.‬

كوتا‌ه‌ترين‭ ‬شعار‭ ‬به‭ ‬طول‭ ‬يك‭ ‬متر‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬آبي‭ ‬با‭ ‬اسپري،‭ ‬به‭ ‬جمله‭ ‬‮«‬امام‭ ‬خميني‭ ‬وارد‭ ‬شدند‮»‬‭ ‬به‭ ‬شميران‭ ‬مربوط‭ ‬بود. ‬از‭ ‬21‭ ‬شعار،‭ ‬شش‭ ‬شعار‭ ‬حاكي‭ ‬از‭ ‬انتظار‭ ‬مردم‭ ‬براي‭ ‬آمدن‭ ‬ايشان‭ ‬و‭ ‬15‭ ‬شعار‭ ‬با‭ ‬محتواي‭ ‬خير‭ ‬مقدم‭ ‬به‭ ‬امام‭ ‬بوده‭ ‬است. ‬57درصد‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬شعارها‭ ‬با‭ ‬اسپري، ‭ ‬28درصد‭ ‬با‭ ‬قلم‌مو‭ ‬و ‭ ‬15درصد‭ ‬بقيه‭ ‬با‭ ‬ماژيك‭ ‬و‭ ‬زغال‭ ‬و‭ ‬گچ‭ ‬و‭ ‬ساير‭ ‬وسايل‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬بود‭.‬

43درصد‭ ‬از‭ ‬شعارهاي‭ ‬مورد‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬سياه، ‭ ‬33درصد‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬قرمز‭ ‬و ‭ ‬24درصد‭ ‬بقيه‭ ‬به‭ ‬رنگ‌هاي‭ ‬آبي،‭ ‬سبز‭ ‬و‭ ‬نارنجي‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬بود‭.‬

38درصد‭ ‬از‭ ‬شعارها‭ ‬حاكي‭ ‬از‭ ‬انتظار‭ ‬مردم‭ ‬براي‭ ‬آمدن‭ ‬امام‭ ‬و‭ ‬62درصد‭ ‬بقيه‭ ‬حاوي‭ ‬اعلام‭ ‬ورود‭ ‬ايشان‭ ‬و‭ ‬درود‭ ‬و‭ ‬خير‭ ‬مقدم‭ ‬به‭ ‬ايشان‭ ‬بود‭.‬

متن‭ ‬شعارهاي‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬آمدن‭ ‬امام‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬زير‭ ‬است‭.‬

172- ‬آقا‭ ‬نيامد،‭ ‬گندش‭ ‬درآمد 3‭ ‬عدد

173-‭ ‬خميني‭ ‬عزيزم‭ ‬بيا‭ ‬كه‭ ‬گل‭ ‬بريزم 2‭ ‬عدد

174-‭ ‬خميني‭ ‬منتظر‭ ‬تو‭ ‬هستيم 1‭ ‬عدد

175-‭ ‬خميني‭ ‬مقدمت‭ ‬گرامي‭ ‬باد 3‭ ‬عدد

176-‭ ‬امام‭ ‬خميني‭ ‬وارد‭ ‬شدند 1‭ ‬عدد (و باقی شعارهایی که تعداد برای آنها ذکر نشده است)

177-‭ ‬امام‭ ‬خميني‭ ‬وارد‭ ‬شدند،‭ ‬جاي‭ ‬شهدا‭ ‬خاليست

178- ‬ديو‭ ‬چو‭ ‬بيرون‭ ‬رود‭ ‬فرشته‭ ‬در‭ ‬آيد

179-‭ ‬امام‭ ‬خميني‭ ‬به‭ ‬ميهن‭ ‬خود‭ ‬خوش‭ ‬آمدي

180-‭ ‬آقاي‭ ‬خميني‭ ‬تشريف‭ ‬آوردند

181-‭ ‬اي‭ ‬فرياد‭ ‬روزگار‭ ‬روح‭ ‬خدا‭ ‬مقدمت‭ ‬گرامي‭ ‬باد

182-‭ ‬امام‭ ‬خميني‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬15‭ ‬سال‭ ‬دوري‭ ‬از‭ ‬وطن‭ ‬به‭ ‬ميان‭ ‬ياران‭ ‬و‭ ‬طرفدارانش‭ ‬بازگشت

183-‭ ‬ملت‭ ‬ايران‭ ‬مقدم‭ ‬امام‭ ‬خميني‭ ‬را‭ ‬گرامي‭ ‬مي‌دارد

184-‭ ‬امام‭ ‬مقدمت‭ ‬گرامي‭ ‬باد

185-‭ ‬خميني‭ ‬ورودت‭ ‬مبارك

186-‭ ‬رهبر‭ ‬انقلاب‭ ‬خوش‭ ‬آمدي

187-‭ ‬امام‭ ‬خميني‭ ‬مقدمت‭ ‬را‭ ‬گرامي‭ ‬مي‌داريم

علاوه‭ ‬بر‭ ‬ديوارنوشته‌هاي‭ ‬فوق،‭ ‬در‭ ‬24‭ ‬شعار‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بخش‌هاي‭ ‬ديگر‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اشاره‭ ‬شده،‭ ‬از‭ ‬امام‭ ‬نام‭ ‬برده‭ ‬شده‭ ‬است.

————-
* با اندک ویرایش. تیترها از راهک. بخش سوم شعارها روزهای بعد منتشر می شود.

Print Friendly, PDF & Email
Share.

نظرتان را بنویسید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: