وضع پژوهش فلسفی در ایران؛ در شماره تازه فصلنامه نقد کتاب فلسفه و عرفان

0

فصلنامه نقد کتاب فلسفه و کلام و عرفان

نهاد دانشگاه بدرستی دارد در باره خودش فکر می کند. این از مهمترین کارهای دانشگاه است. دانشگاهی که به خودش نیندیشد کارخانه صدور مدرک است. بعد از مطالعات مختلفی که این اواخر منتشر شده و مثلا در اندیشه پویا شماره 31 آمده و یکی از مقالات اساسی آن را در راهک هم بازنشر کردیم در این شماره از فصلنامه نقد کتاب فلسفه و کلام و عرفان مقاله ای در باره وضع پژوهش آکادمیک در حوزه فلسفه در دانشگاه می خوانیم. امیر صائمی نویسنده مقاله می نویسد: «در پـی خبـر اعطـای مـدال فیلـدز بـه خانـم مریـم میرزاخانـی، همـکاران مـن در پژوهشـکده ریاضیـات پژوهشـگاه دانشهـای بنیـادی دسـت بـه انجـام تحقیقـی دربـاره وضعیـت پژوهشـی ریاضـی در ایـران زده انــد. هــدف ایــن تحقیــق، از جملــه، بررســی ایــن پرســش بــود کــه چــه نســبتی میــان پیشــرفت ریاضیــات در ایــران بــا موفقیــت چشــمگیر یــک ایرانــی خــارج از کشــور در ریاضیــات وجــود دارد. وقتــی از انجام گرفتـن ایـن تحقیـق مطلـع شـدم، بـه نظـرم رسـید کـه جـای چنیـن تحقیقـی دربـارهٔ وضعیـت آ کادمیــک فلســفه در ایــران خالــی اســت.» امیر صائمی نتایج خود را در آخر مقاله فهرست کرده است. اولین نتیجه این است که: «در ایــران، پژوهــش آ کادمیــک درفلســفهٔ غرب در حــد بســیار نامناســبی نخبه گراســت؛ بــه ایــن معنــا کــه بخــش عمــده ای از پژوهــش را یــک جامعــهٔ بســیار کوچــک نخبــه انجــام می دهــد. ایــن موضــوع ســبب می شــود پژوهــش فلســفی در ایــران بســیار شــکننده و آســیب پذیر باشــد.»

مقالات این شماره فصلنامه را در زیر می توانید ببینید و نسخه پی.دی.اف هر یک را دریافت کنید.

XML فهرست ص. ۲-۲
چکيده (۱۳۰ مشاهده)   |   متن كامل (PDF) (۶۹ دریافت)
XML سخن سردبیر ص. ۳-۵
مالک شجاعی جشوقانی
چکيده (۱۳۱ مشاهده)   |   متن كامل (PDF) (۷۲ دریافت)
XML فلسفه نقد و نقد فلسفی-گفتگو با استاد دکتر کریم مجتهدی ص. ۵-۱۴
مالک شجاعی جشوقانی
چکيده (۱۴۶ مشاهده)   |   متن كامل (PDF) (۷۵ دریافت)
XML شرایط فلسفه تطبیقی ص. ۱۶-۲۵
سید حسین نصر ، ترجمه: فرزانه قدمیاری
چکيده (۱۴۱ مشاهده)   |   متن كامل (PDF) (۸۱ دریافت)
XML تاملی در باب «عرفان و هنر در دورۀ مدرن» ص. ۲۵-۳۲
مهدی فدایی مهربانی
چکيده (۱۴۳ مشاهده)   |   متن كامل (PDF) (۷۹ دریافت)
XML میراث معرفت شناسان مسلمان ص. ۳۳-۴۰
قاسم اخوان
چکيده (۱۵۰ مشاهده)   |   متن كامل (PDF) (۶۸ دریافت)
XML تاریخنگاری فلسفه و الاهیاتِ قرون میانه ص. ۴۱-۵۰
حسن احمدی زاده
چکيده (۱۲۶ مشاهده)   |   متن كامل (PDF) (۵۹ دریافت)
XML خاستگاههای فلسفه دین در ادیان ابراهیمی ص. ۵۱-۶۲
بهنام اکبری
چکيده (۱۲۹ مشاهده)   |   متن كامل (PDF) (۶۳ دریافت)
XML پاسخی به نقد کتاب « فیلون اسکندرانی » ص. ۶۳-۶۵
رضا گندمی نصرآبادی
چکيده (۱۴۲ مشاهده)   |   متن كامل (PDF) (۷۵ دریافت)
XML ارزیابی پژوهش آکادمیک فلسفه در ایران در مقایسه با جهان ص. ۶۷-۸۰
امیر صائمی
چکيده (۱۴۶ مشاهده)   |   متن كامل (PDF) (۶۷ دریافت)
XML پیتر برگر و نگریستن از جامعه شناسی به الهیات ص. ۸۱-۹۶
ابوالفضل مرشدی
چکيده (۱۵۰ مشاهده)   |   متن كامل (PDF) (۷۴ دریافت)
XML بدفهمی‌ها از کوهن ص. ۹۷-۱۰۶
علیرضا منصوری
چکيده (۱۳۰ مشاهده)   |   متن كامل (PDF) (۸۳ دریافت)
XML خوانش صدرایی در احیای آثار حکمای ایرانی ص. ۱۰۷-۱۲۲
محمود هدایت افزا
چکيده (۲۱۳ مشاهده)   |   متن كامل (PDF) (۱۴۹ دریافت)
XML انسان، اجتماع و جهان در فلسفه کانت ص. ۱۲۳-۱۳۱
محمد مهدی اردبیلی
چکيده (۴۹۸ مشاهده)   |   متن كامل (PDF) (۲۸۳ دریافت)
XML آشنایی با آثار تقدیر شده در سی و دومین دوره جشنواره کتاب سال ص. ۱۳۲-۱۳۲
چکيده (۱۳۲ مشاهده)   |   متن كامل (PDF) (۵۷ دریافت)
XML فلسفه انتقادی تاریخ در ترازو ص. ۱۳۳-۱۴۴
احمد لهراسبی
چکيده (۱۶۸ مشاهده)   |   متن كامل (PDF) (۱۲۶ دریافت)
XML کانت و مابعد الطبیعه زمان ص. ۱۴۵-۱۶۲
مجید مرادی
چکيده (۲۲۹ مشاهده)   |   متن كامل (PDF) (۱۳۶ دریافت)
XML نقدی بر کتاب فلسفه روان‌شناسی و نقد آن ص. ۱۶۳-۱۸۱
سید محمدتقی موحدابطحی
چکيده (۲۲۸ مشاهده)   |   متن كامل (PDF) (۹۰ دریافت)
XML نیچه به روایت ژیل دلوز ص. ۱۸۳-۱۹۰
سید محمد جواد سیدی
چکيده (۱۵۱ مشاهده)   |   متن كامل (PDF) (۸۴ دریافت)
XML وضعیت فلسفه در دنیای عرب (2) ص. ۱۹۱-۱۹۸
صالح شقیر ، ترجمه: سید محمد آل مهدی
چکيده (۱۲۳ مشاهده)   |   متن كامل (PDF) (۶۵ دریافت)
XML منبع‌شناسی پژوهش‌های علوم عقلی ص. ۱۹۹-۲۱۶
سعید انواری
چکيده (۵۵۴ مشاهده)   |   متن كامل (PDF) (۴۴۶ دریافت)
XML پاسخی برای بن‌بست‌های مارتین هایدگر ص. ۲۱۷-۲۴۱
هاجرخاتون قدمی جویباری
چکيده (۱۲۵ مشاهده)   |   متن كامل (PDF) (۹۹ دریافت)
XML درنگی بر مطالعات عرفانی معاصر ص. ۲۴۳-۲۵۲
حسین شکرابی ، بهزاد حمیدیه، هادی وکیلی ، مالک شجاعی جشوقانی
چکيده (۱۸۵ مشاهده)   |   متن كامل (PDF) (۶۵ دریافت)
XML سرچشمه های فلسفه علم در آثار اندیشمندان مسلمان ص. ۲۵۳-۲۶۲
احد قراملکی ، غلامرضا ذکیانی، نادیا مفتونی ، مالک شجاعی جشوقانی
چکيده (۱۳۳ مشاهده)   |   متن كامل (PDF) (۹۲ دریافت)
XML تازه های نشر فارسی ص. ۲۶۳-۲۶۸
هاجرخاتون قدمی جویباری
چکيده (۱۱۶ مشاهده)   |   متن كامل (PDF) (۶۷ دریافت)
XML تازه های نشر عربی ص. ۲۶۹-۲۷۲
علی علیمحمدی
چکيده (۱۲۲ مشاهده)   |   متن كامل (PDF) (۴۸ دریافت)
XML تازه های نشر انگلیسی ص. ۲۷۳-۲۷۶
محسن صابر
چکيده (۱۴۷ مشاهده)   |   متن كامل (PDF) (۶۶ دریافت)
XML تازه های نشر به زبان آلمانی ص. ۲۷۷-۲۷۸
بهمن پازوکی
چکيده (۱۳۲ مشاهده)   |   متن كامل (PDF) (۵۴ دریافت)
XML اخلاق: ساخت یا شناخت؟ ص. ۲۷۹-۲۹۹
سید حسن اسلامی اردکانی
چکيده (۱۳۱ مشاهده)   |   متن كامل (PDF) (۸۹ دریافت)
XML سخنانی در باب نقد و فلسفه آیین رونمایی فصلنامه «نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان» ص. ۳۰۱-۳۰۴
چکيده (۱۲۷ مشاهده)   |   متن كامل (PDF) (۶۳ دریافت)
Print Friendly, PDF & Email
Share.

نظرتان را بنویسید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: