راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

زن و خانواده در تاریخ ایران و انیران

کتابخانه مجلس

در این کتاب به تغییرات نقش زن و خانواده در طول تاریخ پرداخته شده است و از ماقبل تاریخ این نقش بررسی شده است.

در دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، محمدحسن خان اعتمادالسلطنه که تحصیل کرده‌ی اروپا بود دست به کار جالبی زد و با همکاری میرزا محمدحسین فروغی (ذکاءالملک اول) سه جلد کتاب در شرح احوال زنان تألیف کرد که هنوز هم مورد استفاده‌ی اهل تحقیق است. این سه مجلد شامل شرح حال زنان مشهوری بود که از کتاب‌های عربی، فرانسه و روسی نقل شده بودند.*

فهرست مطالب کتاب به این قرار است:

فصل اول- زن و خانواده در دوران ماقبل تاریخ

فصل دوم- زن و خانواده در بابل، از دوره‌ی حمورابی تا بخت‌النصر

فصل سوم- ازدواج در آتن

فصل چهارم- زن و خانواده رومی در دوران آوگوستوس

فصل پنجم- شوالیه‌گری، زن، خانواده و عشق

فصل ششم- زن و خانواده

فصل هفتم- زن و خانواده در چین و خاور دور

فصل هشتم- زن و خانواده در قرن هجدهم اسلامی عثمانی

فصل نهم- زن و خانواده و آداب و رسوم

فصل دهم- مناسبات و رفتار حضرت محمد (ص) با همسرانش

فصل یازدهم- شرکت زن‌های صفویه در جنگ

فصل دوازدهم- عقدکنان در فرهنگ و آداب و رسوم ایرانیان

کتابنامه

فهرست نام‌ها

فهرست کشورهاٰ، قبایل، معابد، ادیان و جزایر

فهرست کتب و نشریات

زن و خانواده در مسیر تاریخ نگاشته اسماعیل جسیم در ۷۸۰ صفحه از سوی نشر علمی در سال ۹۳ منتشر شده است.

——-

* توضیح بیشتری در متن کتابخانه مجلس نیامده است. آیا از آن کتابها در این کتاب استفاده شده است؟ – راهک

همرسانی کنید:

مطالب وابسته