راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

کتابهای رایگان؛ هویت و زبان از شاهرخ مسکوب

پارسی انجمن

مسکوب، شاهرخ (۱۳۸۵)؛هویت ایرانی و زبان فارسی؛ فرزان روز؛ چاپ سوم. (سرچشمه: کتابناک)

«هویت ایرانی و زبان فارسی» نوشته‌ی شاهرخ مسکوب -از اندیشه‌کاران [= روشنفکران] برجسته‌ی ایرانی- است.

شاهرخ مسکوب بر این باور است که زبان فارسی و تاریخ ملی ایران‌زمین دو هناوند [=عامل] مهندی [=مهمی] است که ایرانیان را از حل شدن در امت اسلامی و نیز عرب‌شدن نگه داشت. به گفته‌ی مسکوب: «درست بر همین دو عامل، هویت ملی یا قومی خود را بنا کردیم. یکی (تاریخ)، پشتوانه، توشه‌ی راه و تکیه‌گاهمان بود و دیگری (زبان)، شالوده، پایگاه و جان‌پناه، حصاری که در آن ایستادیم.»

این کتاب چهار بخش بنیادین با ورنام‌های [=عنوان‌های] «ملیت ایرانی و رابطه‌ی آن با زبان و تاریخ»، «اهل دیوان و نثر فارسی»، «اهل دین و نثر فارسی» و «اهل عرفان و نثر فارسی» و زیربخش‌های فراوان دارد که در آن‌ها ریزترین پرسمان‌ها نیز بررسی شده است.

هویت ایرانی و زبان فارسی را از «اینجا» بارگیری کنید.

همرسانی کنید:

مطالب وابسته