راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

ادبیات شناسی؛ ادبیات چیست و روش تحقیق آن کدام است؟

محمود فتوحی
کاروند پارسی

محمود فتوحی رودمعجنی
درآمدی بر ادبیات شناسی
تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دی‌ماه ۱۳۹۶، ۲۱۸ صفحه
قیمت ۱۴۰۰۰ تومان

 

ساختار کتاب درآمدی بر ادبیات شناسی

فصلهای شش‌گانۀ کتاب

‏۱. صد سال ادبیات‌شناسی در ایران……………………. ‏‏‏۲۵‏
‏۲. رشتۀ ادبیات فارسی در ترازوی نقد ………………… ‏۵۵‏
‏۳. از علم الادب به سوی ادبیات‌شناسی ……………… ‏۷۱‏
‏۴. پژوهش در ادبیات …………………………………….. ‏۱۱۱‏
‏۵. فرایندهای حرفه‌ای در پژوهش ادبی ……………….. ‏۱۳۷‏
‏۶. کاربران دستاورد پژوهش‌های ادبی ‏ ………………. ۱۷۷‏
انجام سخن ‏………………………………………………. ۱۹۷‏

مطالب شش فصل کتاب به این قرار است:

فصل‌های ۱ و ۲ از چشم‌انداز تاریخی، ‏برآمدن ادبیات فارسی در دانشگاه و روند تاریخی شکل‌گیریِ نهاد مستقر ادبی در ایران را به بحث ‏می‌گذارد و سیر تطور آن را تا به امروز بررسی می‌کند. بسیاری از تلقی‌های ‏جاافتاده و مُتصلّب دربارۀ ‏ادبیات، متن، شرح، تفسیر، شناخت و کارکرد این مفاهیم، در دوران آغازین شکل‌گیری همین نهاد‌‌‌‌، رقم ‏خورده و تا امروز پا برجاست. فصل دوم مبانی نظری و روش‌شناختیِ رشتۀ ادبیات فارسی را به نقد گرفته ‏است و برخی کاستی‌ها را نشان داده است. این کاستی‌ها از منظر نگرش‌های انتقادی نوین مطرح است. ‏بخش عمدۀ مطالب این دو فصل طی دو شمارۀ مجلۀ بخارا (شماره‌های ۹۳‌‌‌‌ و ۱۲۰) منتشر شده است.‏

فصل سوم می‌کوشد تا ادبیات و ارزش‌هایش را بر مبنای نگرشی همسو با مقتضیات روزگار ما بازتعریف ‏کند. چیستی ادبیات‌‌‌‌ از منظرهای مختلف، ارزش ادبیات، فعالیت‌های چهارگانۀ «آفرینش‌‌‌‌، خوانش‌‌‌‌، ‏آموزش‌‌‌‌، پژوهش» که در گفتمان‌های ادبی صورت می‌گیرد و نسبت دانشگاه با این کنش‌ها‏ی چهارگانه، ‏موضوع اصلی این فصل است. این فصل‌ تلاش دارد تا هویت و مرزهای ادبیات‌شناسی را به مثابه یک ‏رشتۀ دانشگاهی تبیین کند. برای این کار حدود و ثغور دو مأموریت این رشته یعنی آموزش و پژوهش را ‏مشخص کرده است. ‏

فصل چهارم از پژوهش ادبی‌‌‌‌، قلمروها و شاخه‌های آن بحث می‌کند و با طراحی الگویی با سه اصل نظام ‏بخش (شامل کانون شناخت‌‌‌‌، هنجار‌‌‌‌، حرکت) روشی برای دستیابی به یک معرفت منسجم دربارۀ ‏موضوعات و مفاهیم ادبی پیشنهاد کرده است. در پایان فصل از ماهیت ذوق ادبی و نسبت آن با پژوهش ‏ادبی سخن رفته است.

فصل پنجم، اختصاص به فرایندهای حرفه‌ای در پژوهش ادبی دارد. نُه کارویژۀ ‏تخصصی که در مجموعۀ تحقیقات ادبی انجام می‌گیرد با عنوان کار حرفه‌ای محققان ادبی‌‌‌‌، معرفی شده و ‏برای هر تخصص‌‌‌‌، کانون شناخت‌‌‌‌، کارویژه‌‌‌‌، مأموریت و مواضع کاربری دستاوردها تعیین شده است. ‏

در فصل پایانی از راهکار گسترش قلمروهای موضوعی رشته بهره جسته و با طرح مطالعات میان‌رشته‌ای ‏آن را به رشته‌های دیگر نزدیک ساخته است. این فصل شکل بهره‌بری از دستاورد پژوهش‌های ادبی را ‏در سه حوزه: ۱) خود رشتۀ تخصصی ۲) دانش‌های دیگر علوم انسانی ۳) فرهنگ عمومی تبیین کرده و ‏نسبت میان نتایج ادبیات‌شناسی با آن سه قلمرو را نشان می‌دهد.‏

هدف این کتاب، بیش از آن که اثبات ساختاری برای رشتۀ ادبیات فارسی باشد، برانگیختن اذهان ‏صاحب‌نظران به تأمل دربارۀ هویت، نقش و بقای این رشته است.‏‎ ‎ممکن است بگویند اکنون که نگاه‌ها ‏همه معطوف به مطالعات میان‌رشته‌ای در جوامع دانشگاهی است این پافشاری بر تحدید کار حرفه‌ای در ‏یک رشته، وجهی ندارد. اما می‌دانیم که رشتۀ ادبیات فارسی با آن که به‌طور سنتی با بیشتر قلمروهای علوم ‏قدیم، تداخل و تساهُم داشته اما تا کنون دامنۀ کار تخصصی خود را به دقت تعریف و تحدید نکرده ‏است. این کتاب نخستین گام برای تبیین حدود و ماهیت دانش ادبیات‌شناسی است. مقدمۀ کار ‏میان‌رشته‌ای آگاهی از حدود دانش و روش‌های هر رشته است. هم متخصص ادبیات‌شناس باید درک ‏روشنی از تخصص خویش داشته باشد، هم پژوهشگری که از رشتۀ دیگری برای همکاری میان رشته‌ای ‏به جانب ادبیات می‌آید نیازمند آگاهی از فرایندها و روش‌های مطالعات ادبی و زوایا و خبایای دانش ‏ادبیات‌شناسی‎ ‎است.‏

امید آن که این درآمد بتواند گفت‌وگوهای روشنگرانه را در این موضوع تداوم بخشد. بدیهی است که از ‏رهگذر بحث نقادانه و تضارب آراء اهل نظر‌‌‌‌، انتظارات جامعه و کارکرد فرهنگی و اجتماعی تحقیقات ‏ادبی و چشم‌انداز آیندۀ این رشته بیشتر شایستۀ اِمعان نظر خواهد شد.‏

فهرست
سپاس‌گزاری …………………………………………………….. ‏۵‏
سخن پژوهشگاه…………………………………………………. ‏۷‏
پیشگفتار…………………………………………………………. ‏۱۹‏

‏۱. صد سال ادبیات‌شناسی در ایران……………………. ‏‏‏۲۵‏
‏۱-۱. پنج مرحله در تاریخ رشتۀ زبان و ادبیات فارسی………. ‏۲۶‏
‏۱-۱-۱. تأسیس نهاد ملی ادبیات (۱۳۰۷ -۱۳۳۲)…………….‏ ‏۲۷‏
‏۲-۱-۱. گسترش نظام ادبی دانشگاهی (۱۳۳۲-۱۳۵۷) …….‏ ‏۲۸‏
‏۳-۱-۱. چرخش انقلابی نهاد ادبی (۱۳۵۷-۱۳۷۰)‏ ‏…………… ۳۰‏
‏۴-۱-۱. تکثرگرایی با نظریۀ ادبی (۱۳۷۰-۱۳۹۰) ……………… ‏۳۳‏
‏۵-۱-۱. چالش با کارآمدی (از اواخر دهۀ ۸۰)‏ …………………. ‏۳۶‏

‏۲-۱. محققان زبان و ادبیات فارسی …………………………… ‏۳۸‏
‏۱-۲-۱. پیشگامان مطالعات زبان و ادبیات ‏…………………….. ۳۸‏
‏۲-۲-۱. استادان رشتۀ ادبیات فارسی ‏‏………………………… ۳۹‏
‏۳-۲-۱. ادبیات‌شناسانِ دیگر رشته‌ها ‏…………………………. ‏۴۰‏

‏۳-۱. مبانی فکری ادبیات‌شناسی فارسی ‏‏…………………… ۴۳‏
‏۱-۳-۱. رویکرد ملی‌گرا ‏………………………………………….. ۴۳‏
‏۲-۳-۱. رویکرد چپ‌گرا …………………………………………… ۴۵‏
‏۳-۳-۱. رویکرد اسلامی ‏…………………………………………. ۴۷‏
‏۴-۳-۱. رویکرد نظریه‌گرا ‏…………………………………………. ۴۹‏
‏۴-۱. ارزش متن ادبی در چهار نظرگاه ………………………… ‏۵۰‏

‏۲. رشتۀ ادبیات فارسی در ترازوی نقد ………………… ‏۵۵‏
‏۱-۲. گستردگی موضوع…………………………………………. ‏۵۵‏
‏۲-۲. اکتفا به حفظ و انتقال دانش……………………………… ۵۷‏
‏۳-۲. اَصالت گذشته و تاریخ…………………………………….. ‏۵۹‏
‏۴-۲. صدرنشانی ادبیات تعلیمی و عرفانی…………………… ‏۶۲‏
‏۵-۲. ایدئولوژی‌سازی ادبیات فارسی ‏…………………………. ۶۳‏
‏۶-۲. تأکید بر معنای قطعی: انکار متن باز‏ ……………………. ‏۶۵‏
‏۷-۲. بحران روش و نظام‌مندی ‏…………………………………. ۶۶‏
‏۸-۲. ادبیات، بیرون از چالشهای علوم انسانی ……………… ‏۶۷‏

‏۳. از علم الادب به سوی ادبیات‌شناسی ……………. ‏۷۱‏
‏۱-۳. ادب چیست؟ ‏…………………………………………….. ۷۲‏
‏۲-۳. ادیب و ادبیات‌شناس ……………………………………. ‏۷۲‏
‏۳-۳. چیستی ادبیات ………………………………………….. ‏۷۶‏
‏۴-۳. ادبیات و ارزش‌هایش ‏……………………………………. ۸۱‏
‏۱-۴-۳. ادبیات سازندۀ ارزش ‏…………………………………. ۸۲‏
‏۲-۴-۳. ارزش خود ادبیات ‏…………………………………….. ۸۵‏
‏۵-۳. چهار کنش اصلی در ادبیات ……………………………. ‏۸۸‏
‏۱-۵-۳. آفرینش ادبیات ………………………………………… ‏۸۸‏
‏۲-۵-۳. خوانش ادبیات ‏………………………………………… ۸۹‏
‏۳-۵-۳. آموزش ادبیات ………………………………………… ‏۹۰‏
‏۴-۵-۳. پژوهش ادبیات ……………………………………….. ‏۹۰‏
‏۶-۳. ادبیات‌شناسی‌‌‌‌، یک رشتۀ دانشگاهی ………………. ‏۹۵‏
‏۷-۳. آموزش علمی ادبیات …………………………………… ‏۹۹‏
‏۱-۷-۳. آموزش نگارش خلاق‏ ………………………………… ‏۱۰۰‏
‏۲-۷-۳. آموزش ادبیات و بازار کار …………………………….. ‏۱۰۴‏

‏۴. پژوهش در ادبیات …………………………………….. ‏۱۱۱‏
‏۱-۴. گسترۀ پژوهش در ادبیات ……………………………… ‏۱۱۲‏
‏۲-۴. پژوهش ادبی چیست؟ ‏………………………………… ۱۱۳‏
‏۱-۲-۴. سه اصل نظامبخش در پژوهش ادبی …………….. ‏۱۱۳‏
‏۲-۲-۴. کانون شناخت در ادبیات‌شناسی………………….. ۱۱۷‏
‏۳-۲-۴. شاخه‌های پژوهش و کانونهای شناخت ………….. ‏۱۲۰‏
‏۳‏-۴‏. نقش ذوق ادبی در پژوهش …………………………… ‏۱۲۶‏

‏۵. فرایندهای حرفه‌ای در پژوهش ادبی ……………. ‏۱۳۷‏
‏۱‏-۵‏. متن‌پژوهی……………………………………………….. ‏۱۳۹‏
‏۲‏-۵‏. زبان‌پژوهی ادبی………………………………………… ‏۱۴۷‏
‏۳‏-۵‏. شکل‌‌پژوهی ……………………………………………. ‏۱۴۹‏
‏۴‏-۵‏. متن‌گردانی ‌پژوهی ‏…………………………………….. ۱۵۲‏
‏۵-۵. معنی‌پژوهی ……………………………………………. ‏۱۵۴‏
‏۶-۵. همسانی‌پژوهی ‏……………………………………….. ۱۵۸‏
‏۷-۵. پژوهش انتقادی متن ………………………………….. ‏۱۶۱‏
‏۱-۷-۵. نقد ادبیِ متن ‏……………………………………….. ۱۶۴‏
‏۲-۷-۵. نقد فرهنگی ِمتن ‏……………………………………. ۱۶۶‏
‏۸-۵. تطورپژوهی ‏…………………………………………….. ۱۶۹‏
‏۹-۵. نظریه‌پژوهی ……………………………………………. ‏۱۷۲‏
‏۱۰-۵. همپوشانی فرایند‌ها  ………………………………… ۱۷۴‏

‏۶. کاربران دستاورد پژوهش‌های ادبی ‏   …………… ۱۷۷‏
‏۱-۶. پژوهش ادبی در خدمت ادبیات‌شناسی   ………….. ‏۱۷۹‏
‏۲ -۶. پژوهش ادبی در خدمت دیگر دانش‌ها …………… ‏۱۸۱‏
‏۱-۲-۶. ادبیات و جامعه‌شناسی …………………………. ‏۱۸۴‏
‏۲-۲-۶. ادبیات و روان‌کاوی ………………………………… ‏۱۸۵‏
‏۳-۲-۶. ادبیات و زبان‌شناسی ……………………………. ‏۱۸۶‏
‏۴-۲-۶. ادبیات و تاریخ‌‏‎پژوهی …………………………….. ‏۱۸۷‏
‏۳-۶. سهم ادبیات در همکاری میان‌رشته‌ای ‏…………… ۱۸۸‏
‏۴-۶. پژوهش ادبی در خدمت جامعه ‏……………………. ۱۹۰‏
‏۱-۴-۶. مأموریت اجتماعی ادبیات‌شناسی ‏…………….. ۱۹۰‏
‏۲-۴-۶. کارکرد اجتماعی نقد ادبی ………………………. ‏۱۹۴‏

انجام سخن ‏……………………………………………. ۱۹۷‏

چند پیشنهاد برای پویایی رشتۀ ادبیات فارسی ‏……… ۱۹۹‏
مرام‌نامۀ ادبیات‌شناسان ………………………………… ‏۲۰۰‏

پیوست ‏……………………………………………………. ۲۰۷‏
گرایش‌های کارشناسی ادبیات انگلیسی ……………. ‏۲۰۷‏
نمایه ………………………………………………………. ‏۲۰۹‏

 

 

همرسانی کنید:

مطالب وابسته