راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

ایرلند کهن و ایران عتیق؛ از اساطیر مشترک تا روابط فرهنگی

انتشارات دانشگاه هاروارد

Erin and Iran

Cultural Encounters between the Irish and the Iranians

ایرلند و ایران مجموعه ده جستار است به قلم دانشوران آمریکایی و اروپایی که به روابط متقابل فرهنگهای ایرلندی و ایرانی می پردازند. در بخش اول، سه جستار به وارسی عناصر مشترک در اساطیر پیشامسیحی ایرلند و پیشااسلامی ایران توجه دارند. این اشتراکات پیشتر در تحقیقات اسطوره شناختی هند و اروپایی مورد توجه قرار گرفته بوده اما بندرت به صورت جزئی بررسی شده است. در بخش دوم، چهار چستار به موضوعات ادبی می پردازند از رمانس های عصر میانه ایرلند مثل تریستان و ایزولد و ویس و رامین ایرانی تا رمان های قرن بیستمی مثل اولیس جیمز جویس و سووشون سیمین دانشور. در بخش سوم و آخر، سه سفرنامه از قرن نوزدهم ارائه می شود که دو تا از آنها را جهانگردان ایرلندی که به ایران رفته اند نوشته اند و یکی هم سفرنامه جهانگردی هند و پارسی است که به ایرلند آمده است. این مجموعه اولین مجموعه جستارها در باره روابط فرهنگی ایران و ایرلند است.

سرویراستاری این مجموعه را هوشنگ شهابی استاد روابط بین الملل و تاریخ در دانشگاه بوستون و خانم گریس نویل استاد زبان فرانسه در کالج کورک بر عهده داشته اند.

In Erin and Iran, ten essays by North American and European scholars discuss parallel themes in and interactions between Irish and Iranian cultures. In the first section three essays explore common elements in pre-Christian Irish and pre-Islamic Iranian mythologies, common elements that have often been pointed out by scholars of Indo-European mythology but rarely examined in detail. In the following section four essays address literary subjects, ranging from medieval romances such as Tristan and Isolde and Vis and Ramin to twentieth-century novels such as James Joyce’s Ulysses and Simin Daneshvar’sSavushun. In the last section three nineteenth-century travelogues are presented, two written by Irish travelers to Iran and one written by an Indo-Persian traveler to Ireland. Together, these studies constitute the first-ever collection of articles dealing with cultural encounters between the Irish and the Iranians.

– م.ج

همرسانی کنید:

مطالب وابسته