راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

ترجمه خوب کتاب رالز در لیبرالیسم سیاسی

میثم بادامچی

کتاب “لیبرالیسم سیاسی” جان رالز را که در نظر من یکی از مهمترین متون فلسفه سیاسی تاریخ فلسفه است و قلب رساله دکتری و پژوهشهای بعدی من را تشکیل می دهد، موسی اکرمی با ترجمه ای خوب به فارسی برگردانده و توسط نشر ققنوس به سال ۱۳۹۲ منتشر شده است.

لیبرالیسم سیاسی جایگاهی بسیار مهم در مباحث فلسفی مرتبط با دموکراسی لیبرال یا دموکراسی تکثرگرا دارد و هر روز نوشته های جدیدی در موردش در نشریات و کتابهای تخصصی بین المللی منتشر می شود. برخلاف “نظریه ای در باب عدالت” رالز که ترجمه ای که ازش به فارسی شده مناسب نیست، ترجمه موسی اکرمی هم از نظر فهم متن و هم از نظر فارسی نویسی و معادل گذاری شایسته تقدیر است.

من فرصت کنم نوشته مبسوط تری در مورد اهمیت این ترجمه برای فلسفه سیاسی لیبرال تحلیلی در ایران خواهم نوشت. علت تاخیرم در نوشتن همین یادداشت کوتاه هم چندین ماه وسوسه نوشتن متنی طولانی تر بود.

نقص ترجمه اکرمی در این است که دو فصل ضمیمه مهم چاپ ۱۹۹۷ کتاب (“پاسخ به هابرماس” و “بازاندیشی در مفهوم خرد عمومی”) ترجمه نشده اند که امیدوارم برای چاپهای بعدی ترجمه و اضافه شوند.

اکثر معادل گذاریهای اکرمی را می پسندم و فقط در معادل گذاری برخی واژه ها با او اختلاف نظر دارم که آن هم بیشتر بحث سلیقه است. مثلاً overlapping consensus را او “اجماع همپوش” ترجمه کرده من “اجماع همپوشان” ترجمه می کنم، یا به public reason او می گوید “عقل عمومی”، من ترجیح می دهم بگویم “خرد عمومی”، یا او comprehensive doctrine را ترجمه کرده “آموزه فراگیر” من ترجمه می کنم “آموزه جامع”. ولی تقریباً هیچ کدام از این موارد اختلاف نظر محتوایی نیستند و خللی در فهم متن ایجاد نمی کنند. شایسته بود/است نوعی مراسم رونمایی در معرفی ترجمه این اثر مهم صورت می گرفت/گیرد. به نظرم اکرمی وقت زیادی برای ترجمه گذاشته.

همرسانی کنید:

مطالب وابسته