راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

چاپ، موسیقی، نگارگری و فرش در نقد کتاب هنر، با مقالات آنلاین

فصلنامه نقد کتاب هنر

فصلنامۀ نقد کتاب هنر (سال اول، شمارۀ ۳ و ۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۳) به صاحب امتیازی مؤسسۀ خانۀ کتاب منتشر شد.

مدیرمسئول: مجید غلامی جلیسه
سردبیر: علی بوذری

در مقاله حسن مه رویان و خوبی اخلاق (که اشاره ای به بیت حافظ است) می خوانیم: برخی از منتقدان، باور همگانی به همبستگی هنر و اخلاق را نمیپذیرند و میکوشند استدلالهای فراوان در جدایی ارزشهای هنری و اخلاقی پیش نهند و برخی نیز چون نئل کرل آن را درست و توجیه پذیر میدانند. در آغاز این جستار به اندیشه های کرل و نوشته های او در باره هنر و فلسفه‌ هنر پرداخته میشود و سپس با تمرکزبر دو مقالۀ او از کتاب هنر در سه بعد (Art in Three Dimensions) که به فارسی برگردانده شده، استدلالهای او در رد جدایی هنر و اخلاق بررسی میشود. این مقاله و دیگر مقالات این شماره را از طریق لینک های زیر می توانید دریافت کنید و بخوانید:

XML سخن سردبیر ص. ۳-۴
علی بوذری
چکیده (۲۴ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۸ دریافت)
XML نشست نقدوبررسی کتاب تصویرزن در نگارگری ص. ۵-۱۲
راضیه یاسینی
چکیده (۲۵ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۳ دریافت)
XML نشست نقد وبررسی کتاب ترجمه شرح مبارکشاه بخاری برای ادوار ارموی در علم موسیقی ص. ۱۳-۳۲
سیدعبدالله انوار
چکیده (۲۴ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۹ دریافت)
XML مکتب کمال الملک ص. ۳۳-۴۰
توکا ملکی
چکیده (۲۴ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۱ دریافت)
XML بررسی اصول مبانی هنرهای سنتی ایران ص. ۴۱-۶۰
پیسا شادقزوینی
چکیده (۲۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۴ دریافت)
XML نزهت دیدگان و صیادی دلها ص. ۶۱-۷۰
احسان الله شکراللهی طالقانی
چکیده (۲۶ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۵ دریافت)
XML بررسی برگ هایی ازالبوم هنری شاهجهان ص. ۷۱-۹۰
[English Abstract] علیرضا بهارلو
چکیده (۲۶ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۶ دریافت)
XML هنرمحیطی ص. ۹۱-۱۱۲
سعید عظمتی
چکیده (۲۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۲ دریافت)
XML ویترین خالی ص. ۱۱۳-۱۳۰
محمدرضا بهزادی
چکیده (۲۰ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۹ دریافت)
XML برخی مبانی و زیرساخت های فکری در شناخت فرش ص. ۱۳۱-۱۵۰
عبدالله میرزایی
چکیده (۲۴ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۷ دریافت)
XML محتوایی نه درحد عنوان ص. ۱۵۱-۱۵۶
حسین اریانی
چکیده (۲۴ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۹ دریافت)
XML اول واخرتویی ما در میان ص. ۱۵۷-۱۶۸
پروین بابایی
چکیده (۲۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۱ دریافت)
XML حسن مه رویان و خوبی اخلاق ص. ۱۶۹-۱۸۴
مهرداد پورعلم
چکیده (۲۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۹ دریافت)
XML اشک هایی بر تصویرها ص. ۱۸۵-۱۹۶
کیوان موسوی اقدم
چکیده (۲۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۵ دریافت)
XML اموزه های هنرپژوهی ص. ۱۹۷-۲۱۲
مهدی حق شناس
چکیده (۲۴ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۰ دریافت)
XML شکوه سخن نقاش جهان ص. ۲۱۳-۲۲۲
جواد حسنجانی
چکیده (۲۵ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۸ دریافت)
XML نعمت در بیابان ص. ۲۲۳-۲۲۸
کامران افشارمهاجر
چکیده (۲۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۰ دریافت)
XML یک صدخطاط استانبول ص. ۲۲۹-۲۳۰
حمیدرضا قلیچ خانی
چکیده (۲۵ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۰ دریافت)
XML معیارهایی خدشه پذیربرای سنجش اسطوره در نمایش ص. ۲۳۱-۲۴۲
عباس اکرمی
چکیده (۲۱ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۹ دریافت)
XML جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ص. ۲۴۳-۲۵۴
حمیده نوروزیان
چکیده (۲۵ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۸ دریافت)
XML شاهکارهای هنرایران در مجموعه لهستان ص. ۲۵۵-۲۶۰
سیده طرفه ابطحی
چکیده (۲۵ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۱ دریافت)
XML اولین پرتره چاپ سنگی در ایران ص. ۲۶۱-۲۷۲
مجید غلامی جلیسه
چکیده (۲۲ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۹ دریافت)
XML درباب زیبایی شناسی ص. ۲۷۳-۲۹۵
مطهر رادی
چکیده (۲۶ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۵ دریافت)
همرسانی کنید:

مطالب وابسته