راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

پی یر بریان و زندگی داریوش سوم

تورج دریایی

Two weeks ago Pierre Briant sent his Darius in the Shadow of Alexander book. I had the French, but now I can read it in detail in English. I am at the beginning, but the way in which the subject is presented and the longue durée view of Darius, from Classical sources, which he engages forcefully, to the Persian Darab-nameh, provides a model on how to study a personage in antiquity.

دو هفته پیش پی یر بریان کتاب داریوش در سایه اسکندر را برایم فرستاد و با اینکه فرانسه آنرا داشتم اکنون می توانم به دقت انگلیسی آنرا بخوانم. این کتاب بخوبی نشان می دهد که یک تاریخدان باستان چگونه باید با منابع خود برخورد کند و آنها را بدرستی بشناسد تا تاریخی صحیح از دورانی و شخصی بنویسد. این بهترین بیوگرافی است که درباره ایران باستان نوشته شده است. توصیه می کنم که کتاب بسرعت به فارسی ترجمه شود تا الگویی باشد برای تاریخدانان مملکت که درباره دنیای باستان کار می کنند.

علیرضا عسکری (کامنت):

این کتاب تا سه ماه دیگر با ترجمه خانم ناهید فروغان از طرف نشر ماهی و با پیشگفتار خود پرفسور بریان به چاپ خواهد رسید. (بر اساس نسخه فرانسوی کتاب)

راهک:

پی‌یر بریان مورخ فرانسوی سالها ست که در باره هخامنشیان کار می کند و کارهایش از دهه ۷۰ شمسی با اقبال ناشران و خوانندگان ایرانی روبرو بوده است. کتاب امپراتوری هخامنشیان او با دو ترجمه مختلف به بازار عرضه شد. یکی از مهدی سمسار (انتشارات زریاب) و دیگری از همین ناهید فروغان (نشر فرزان روز). چند کتاب دیگر او هم به فارسی برگردانده شده است. کتاب داریوش سوم او نیز مانند کتاب های دیگرش با وسواس در استفاده از منابع یونانی و رومی همراه است و نقد و تردید و رهیافت مستقل از شرقشناسی که شکست هخامنشیان را ناشی از انحطاط و استبداد می داند و اسکندر را عامل رواج هلنیسم و دموکراسی تلقی می کند (دیدی که بیشتر قرن نوزدهمی است). بریان در مقدمه هخامنشیان بروشنی گفته است که اسکندر آنقدر از هخامنشیان آموخت که باید او را “آخرین پادشاه هخامنشی” دانست. روش انتقادی او در استفاده از متون غربی و توجه اش به منابع محلی و سنت های شفاهی و بازمانده های باستانشناختی او را از تکرار مکررات تاریخهای معمول در باره ایران باستان بازداشته است. – م.ج

همرسانی کنید:

مطالب وابسته