راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

جای خالی سلوچ در شماره تازه فصلنامه نقد ادبی

نقد ادبی
فصلنامه علمی پژوهشی

سردبیر: محمود فتوحی
برای اطلاعات مربوط به هیات دبیران مجله این صفحه را ببینید.

در این شماره ضمن مقالات ارزشمند نقد ادبی مقاله ای هم در باره رمان جای خالی سلوچ از آثار محمود دولت آبادی می خوانیم. از نظر نویسندگان مقاله، نظام استعمارزده زمان روایت داستان در قالب سازوکارهای داستان‌پردازی رمان دولت آبادی  آشکارا بازتاب یافته است. «بعد اجتماعی و اقتصادی استعمار و سلطه‌گری ـ که بار اصلی عواقب منفعت‌طلبی و سودجویی آن بر دوش فرودستان به حاشیه رانده شده است ـ متأثر از بافت اجتماعی برون متنی اثر مبنای روایی رمان را شکل داده است. این مقاله تلاش دارد روش دولت‌آبادی در خلق نظام پسااستعماری در گفتمان ادبی، زمینه‌های سلطه‌گری، جلوه‌های فرودست، واکنش شخصیت‌ها و پیامدهای عمدۀ استعمار پنهان را در رمان جای خالی سلوچ مورد تحلیل قرار دهد. این بررسی نشان می‌دهد که دولت آبادی با نگرش استعمارزدایانه و روش واسازانه به بازتاب دادن انتقادی بحران‌های ناشی از سلطۀ غیرمستقیم بیگانه در ساختارهای نوظهور تقلیدی و وارداتی کشاورزی و اقتصادی در قالب استعارۀ ماشین، ابزار و روش‌هایی نامأنوس و نفوذ مخرب آنها به عنوان علل بنیادین فروپاشی نظام روستایی پرداخته است. او با روایتی‌ انتقادی و دیدی متفاوت امکانی برای برجسته ساختن فرودست بومی در داستان فراهم آورده است.» (چکیده از طریق نورمگز)

دوره و شماره: دوره ۸، شماره ۳۱، پاییز ۱۳۹۴، صفحه ۱-۲۰۸  XML

نظری

۱

نقد ادبی و سرمایه‌هایش

صفحه ۷-۱۴

۲

پژوهشی در بابِ ساختارِ اثرِ هنری از چشم‌اندازِ یوری لوتمن ‏

صفحه ۱۵-۳۹
مسعود آلگونه جونقانی

۳

عبور از مربع معنایی گریماس و صعود با نردبان معنایی

صفحه ۴۱-۶۳
فاطمه ثواب؛ محمد علی محمودی

۴

مانیفست و تلقی از آن در گفتمان شعر مدرن و پسامدرن فارسی

صفحه ۶۵-۹۰
علیرضا رعیت حسن آبادی

۵

الگوی اقناعی استعاره در گفتمان اجتماعی ـ سیاسی؛ تغییر، تلقین و تثبیت نگرش‌های اجتماعی ـ سیاسی

صفحه ۹۱-۱۱۴
بهروز سلطانی؛ فیروز فاضلی

۶

ادبیات و مسألۀ شناخت: در دفاع از شناخت‌گرایی ادبی

صفحه ۱۱۵-۱۴۰
امید همدانی

نقد عملی

۷

واکاوی جلوه‌های فرودست پسااستعماری در رمان جای خالی سلوچ

صفحه ۱۴۱-۱۶۶
احمد رضی؛ سمیه حاجتی

۸

وقتی نویسنده، متن می‌شود: متنی‌شدن سوژه‌ در داستان «داستان ویران»، نوشته‌ی ابوتراب خسروی

صفحه ۱۶۷-۱۸۳
فرزاد کریمی؛ سعید حسامپور
همرسانی کنید:

مطالب وابسته