راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

کتابهای رایگان؛ فهرست دو هزار فعل فارسی

پارسی‌انجمن

دکتر محمد بشیر حسین برای فراهمش کارواژه‌های[=فعل] ساده‌ی[=بسیط] پارسی که در این فهرست آمده از هشت فرهنگِ پارسی: لغت فرس، برهان قاطع، آنندراج، نفیسی، لغت فارسی به انگلیسی ستین گاس، دهخدا، ارمغان آصفی و عمید سود جسته است. دکتر حسین پاره‌ای از کارواژه‌هایی را هم که اندر این فرهنگها نیامده از دیوانها و نوشته‌های کهن پارسی گرفته و در پایان این فهرست با نمونه‌ها و سرچشمه‌ها آورده است. چم[=معنی] کارواژه‌ها نیز از فرهنگها نامبرده آورده‌ شده، بجز آنهایی که از دیوانها گرفته شده که چم آنها از خود نوشته‌ها درآورده شده است.

این فهرست، پیوست راهنمای ریشه‌ی فعل‌های ایرانی (در زبان اوستا و فارسی باستان و فارسی کنونی) نوشته‌ی استاد زنده‌یاد دکتر محمد مقدم است که آن را پیشتر در پارسی‌انجمن آورده‌ایم.

در این فهرست نزدیک به دو هزار کارواژه‌ی ساده‌ی پارسی آمده و این خود به روشنی نادرست بودن سخنِ آنانی را که می‌گویند پارسی چندصد کارواژه‌‌ی ساده‌ بیشتر ندارد، می‌نمایاند؛ هرچند که توانمندی یک زبانْ پیوندی با شمار ریشه‌های کارواژه‌های آن ندارد و زبانی چون پارسی به آسانی می‌تواند از واژه‌‌ها کارواژه‌ برسازد. برای نمونه از همین واژه آسانی می‌توان بن‌واژه‌ی[=مصدر] آساندن ساخت و سپس گفت: می‌آسانم، می‌آسانند، می‌آسانیدند و … .

فهرست فعلهای فارسی با معنای آنها از دکتر محمد بشیر حسین را از «اینجا» بارگیرید.

همرسانی کنید:

مطالب وابسته