راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

گنجینه ای از سرودهای زاهدانه فارسی؛ نمونه ای عالی از تحقیق

حسن انصاری

تحقیق در مجالس تفسیری فضل بن محب نیشابوری و ابیات فارسی آن
(گنجینه‌ای از سروده‌های زاهدانۀ فارسی از سدۀ پنجم هجری)
نویسنده: فضل بن محب نیشابوری
مصحح: جواد بشری، محمدافشین وفایی
تهران: میراث مکتوب، ۱۳۹۴

نمونه ای عالی در تحقیق. جواد بشری و محمد افشین وفایی کاری شایسته سامان داده اند. همین دیروز به لطف دانشمند جواد بشری کتاب به دستم رسید. همه آن را خواندم. نسخه کتاب مورد گفتگو را خیلی سال پیش در تهران در کتابخانه مجلس به لطف مرحوم استاد عبد الحسین حائری دیده بودم. باید این کتاب به صورت شایسته ای تصحیح و منتشر شود.

در اینکه مؤلف کرامی مذهب نیست تردیدی نیست (مؤلفان این اثر هم همین نظر را دارند) و من در یادداشتی که چند سال پیش درباره این ژانر در سایت کاتبان نوشتم و منتشر شد بر کرامی نبودن مؤلف این کتاب تأکید کرده بودم. در این متن نقل هایی از کسانی آمده که بی تردید تنها در سنت شافعیان اشعری مذهب خراسان محل مراجعه بوده اند. به خاطر می آورم برخی باورهایی هم که در آن بحث شده با کرامی مذهب بودن نویسنده منافات داشت.

به هر حال تصحیح این کتاب بسیار ضروری است و مناسبتر آن است که متن کامل کتاب را دو نویسنده عالم و محقق همین اثر سامان دهند.

همرسانی کنید:

مطالب وابسته