راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

گزارش میراث و گرفتاری های یک مدیر مسئول

تازه ترین شماره گزارش میراث که مقالات اش آنلاین شده جستارهای خوب و نغز دارد از نقد تصحیح جدید تاریخ بیهقی تا معرفی یادگارنامه دکتر محمد محمدی ملایری که از استادان بنام در مطالعات ایران و عرب است و کتاب مهمی در باره آثار ایرانی در کتابهای عربی نوشته است. فهرست مطالب را با امکان دسترسی به نسخه پی.دی.اف هر مقاله در اینجا می بینید. اما اگر خواستید فقط یک مطلب از این شماره بخوانید “گرفتاری های مدیر مسئول” را بخوانید که گزارش روراست و صریحی از مسائل علم و اهل علم و شبه علم و نفع طلبی های رایج در این حوزه است. 

میراث مکتوب

گزارش میراث، دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون نسخه شناسی و ایران شناسی دورۀ دوم، سال هشتم، شمارۀ یکم و دوم، فروردین – تیر ۱۳۹۳، (پیاپی ۶۲-۶۳)

فهرست مطالب

سرسخن

گرفتاری های مدیرمسئول یک نشریه / ۳

 جستار

 مقایسۀ دیدگاه ارسطو و بزرگمهر دربارۀ شیوه برخورد با دشمنان/  وحید سبزیان پور / ۶

 پاریزی، روستازادۀ دانشمند/ علی اکبر جعفری ندوشن / ۱۰

 نقیب الممالک راوی قصۀ «رموزحمزه» / راضیه رستمی / ۱۳

 چند نکته دربارۀ تصحیح جدید تاریخ بیهقی/ سید امیرحسین مرتضایی و رضا رضایی مقدم / ۱۹

 چاپخانۀ خانگی/ محسن جعفری مذهب / ۲۳

 نکاتی دربارۀ تعلیقات تحفه العراقین خاقانی/سهیل یاری گل دره / ۲۸

 بایستگی بازنویسی دورۀ فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ وزیری یزد / حسین مسرّت / ۳۲

 تمثیل درخت و پیر و پرنده در نگاره های بهزاد / سید رضا فیض / ۳۵

اهمیت تلفظ برخی از واژه ها در تصحیح بیت هایی از شاهنامه / وحید عیدگاه طرقبه ای / ۴۵

شرح حال دو شاعر گمنام شهر بسطام ضیاءالدین بسطامی، ظهیرالدین بسطامی/ سید هادی میرآقایی / ۵۵

چند معنی تازه در ترجمۀ لغات نسخه ای از نهج البلاغه/ امین حق پرست / ۶۴

رسائل

دو رسالۀ طغرای مشهدی/ سیدرضا صداقت حسینی / ۶۷

پاره ها و نکته ها

آسیا به خون گشتن/ وحید سبزیان پور / ۷۶

مُنجیک ترِمِذی و شاهنامه: نگاهی دوباره به دو بیت از مُنجیک/ احسان شواربی / ۷۸

ایران در متون عثمانی (۹)

اثری از نیازی/ نصراله صالحی / ۸۲

نسخه شناسی

نسخه ای دیگر به خط و تذهیب حسن ابن المکارم/ سعید خودداری نایینی / ۸۶

نسخۀ هزار و یک شب کتابخانه کاخ گلستان در فهرست شیخ المشایخ معزی/ علی بوذری / ۸۹

بایسته های تصحیح و پژوهش

نقد و بررسی

نامۀ نامی کتابی «شایستۀ تقدیر»!/ فرزاد ضیایی حبیب آبادی / ۱۰۰

از الفبا تا هنر/ حمیدرضا قلیچ خانی / ۱۱۴

یادگارنامۀ دکتر محمد محمدی ملایری/ سهیلا یوسفی / ۱۱۹

این سلاسل که تو داری همه را حیران ساخت/ محمدابراهیم ایرج پور / ۱۲۳

آثار باقیه از مردمان گذشته/ علیرضا ذکاوتی قراگوزلو / ۱۳۱

اسکندرنامه (روایت آسیای میانه)/ علیرضا ذکاوتی قراگزلو / ۱۳۳

نقدی بر چاپ تازۀ التنویر فی الطب/ علی صفری آق قلعه / ۱۳۴

مجلۀ مولانا رومی ۵/مجدالدین کیوانی / ۱۴۳

دربارۀ نوشته های پیشین

دفاع از استاد: پاسخ به مدعیان کتابسوزی / اکبر ثبوت / ۱۵۰

همرسانی کنید:

مطالب وابسته