راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

فصلنامه نقد ادبی و بررسی میزان رشد تفکر انتقادی دانشجویان ادبیات

فصلنامه نقد ادبی

دانش رایگان یکی از ستودنی ترین جنبه ها در کار فصلنامه هایی است که مقالات خود را آنلاین می کنند. این کار هم به غنای زبان فارسی روی وب کمک می کند و هم مرزهای دسترسی را در می نوردد. امروز دیگر نداشتن پول برای خرید یک مجله چندان مانعی برای دسترسی به آن نیست. تنها باید وقت داشت و علاقه و پیگیری تا انبوه مطالب خوب و خواندنی را یافت و گرد آورد و به طور منظم مطالعه کرد و آموخت. اما این تنها دو بخش مساله است. یعنی آنچه به ناشران مجلات مربوط است و آنچه خوانندگان می توانند کرد. این موضوع دست کم یک ضلع سوم هم دارد: رسانه های جمعی. به نظرم رسانه های جمعی هنوز به این گنجینه آنلاین توجه جدی نکرده اند و گرنه هر رسانه دست کم یک مقاله خوب در روز می تواند از میان مجلات آنلاین بازنشر کند. این کار هم سطح حرفه ای مطالب ارائه شده در رسانه ها را بالا می برد و هم به تکثیر دانش رایگان کمک می کند و هم البته ارجگزاری به ناشران فروتن دانش رایگان است. کافی است که دبیران صفحات روزنامه ها مثلا کمی حوزه مطالعه و مراجعه خود را وسیعتر کنند و اندکی دید خود را تیزتر تا بتوانند از میان دهها مجله آنلاین مطالب خوب و مناسب مخاطب خود پیدا کنند. مطالبی که به دلیل خصلت های خود به این زودی هم کهنه نمی شوند و ارزش ماندگاری روزنامه را هم بیشتر می کند. بازنشر و تکثیر سخن خوب و متن تحقیق شده یکی از بایسته های رسانه امروز در دنیای وب است. فصلنامه نقد ادبی می تواند خوراک خوبی برای این گونه تکثیرها باشد. به سهم خود دست اندرکاران آن را و دیگر مجلات با دسترسی آنلاین را سپاس می گزارم و شما را دعوت می کنم مقالات وزین این شماره فصلنامه نقد ادبی را مرور و دریافت کنید. – م.ج

دوره و شماره: دوره ۹، شماره ۳۳ (۱۳۹۵)، بهار ۱۳۹۵  XML

نظری

۱

متون کهن فارسی و نظریۀ ادبی مدرن (سخن سردبیر)

صفحه ۷-۲۰
محمود فتوحی رودمعجنی

۲

پژوهشی در بابِ توانِ تحلیلی «مربع‌ نشانه‌شناختی» در خوانشِ شعر

صفحه ۲۱-۵۱
مسعود آلگونه جونقانی

۳

دامنۀ وسیع یک سوء برداشت: محاکات ناخودآگاه در تک‌گویی درونی

صفحه ۵۳-۷۵
حسین بیات

۴

جغرافیای ادبی و شاخه‌های آن

صفحه ۷۷-۱۰۸
لیلا سیدقاسم

نقد عملی

۵

دموکراسی ادبی: مفهوم مرکزی دیباچۀ «یکی بود یکی نبود» جمالزاده (با نقدی بر تاریخنگاری ادبیات داستانی ایران)

صفحه ۱۰۹-۱۲۸
نعمت الله ایران‌زاده؛ مهدی دادخواه تهرانی

۶

زمان و هویت در داستان های گلشیری از منظر نقد مضمونی

صفحه ۱۲۹-۱۵۰
معصومه حامی دوست

۷

تحلیل سطح بلاغی (ادبیّت) و ایدئولوژیک (اندیشگانی) زبان در رمان‌های پسامدرن ایرانی

صفحه ۱۵۱-۱۷۵
ساناز رحیم بیکی؛ محمود براتی؛ مرتضی هاشمی

۸

بررسی میزان رشد تفکر انتقادی دانشجویان رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد)

صفحه ۱۷۷-۲۰۵
احسان قبول؛ محمدجعفر یاحقی؛ اشرف محمدیاری

نقد کتاب

۹

یادداشتی در بارۀ ترجمۀ فیتزجرالد

صفحه ۲۰۷-۲۱۴
مصطفی حسینی
همرسانی کنید:

مطالب وابسته