راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

بهترین کتاب‌هایی که درباره انقلاب خوانده ام

محسن حسام مظاهری

بهترین کتاب‌هایی که درباره‌ی انقلاب اسلامی خوانده‌ام:

الف: توصیف‌ها و گزارش‌ها:

۱. لحظه‌های انقلاب/ م‍ح‍م‍ود گ‍لاب‍دره‌ای‌/ تهران: عصر داستان‏،‏ ۱۳۹۱. (بهترین کتابی که تا امروز درباره‌ی انقلاب اسلامی خوانده‌ام.)

۲. خ‍اطرات‌ ع‍زت‌ ش‍اه‍ی‌/ به‌کوشش‌ م‍ح‍س‍ن‌ ک‍اظم‍ی/ ‏ ت‍ه‍ران‏: س‍وره‌ م‍ه‍ر، ۱۳۸۵.

۳. ف‍رادس‍ت‍ان‌ و ف‍رودس‍ت‍ان‌: خ‍اطرات‌ ش‍ف‍اه‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌/ ع‍م‍ادال‍دی‍ن‌ ب‍اق‍ی‌/ ت‍ه‍ران: ج‍ام‍ع‍ه‌ ای‍ران‍ی‍ان‌، ۱۳۷۹.

۴. آیندگان و روندگان: تاریخ شفاهی زندگی و آثار داریوش همایون / به‌کوشش حسین دهباشی/ تهران: کتابخانه ملی، ۱۳۹۳.‮

۵. ان‍ق‍لاب‌ ای‍ران‌ در دو ح‍رک‍ت‌/ م‍ه‍دی‌ ب‍ازرگ‍ان/ ت‍ه‍ران‌: بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان‏، ۱۳۶۳.

۶. روحانی و شاه: گزارش شاهد عینی از انقلاب ایران/ دزم‍ون‍د ه‍ارن‍ی/ ترجمه‌ی اصغر اندرودی/ تهران: پیکان، ۱۳۷۷‏ .

۷. شرح اسم: زندگی‌نامه‌ی آیت‌الله ‌خامنه‌ای/ هدایت‌الله بهبودی / تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، ۱۳۹۰.

۸. خ‍اطرات‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ م‍ن‍ت‍ظری‌/ ت‍ه‍ران‌: ن‍گ‍اه‌ ام‍روز، ۱۳۸۱.

۹. خاطرات آیت‌الله مهدوی‌کنی/ به‌کوشش غلامرضا خواجه‌سروی/ تهران: مرکز اسنادانقلاب‌اسلامی، ۱۳۸۵.

۱۰.‌ درس تجربه: خاطرات ابوالحسن بنی‌صدر/ حمید احمدی/ فرانکفورت: انقلاب اسلامی، ۱۳۸۰.

۱۱. حکمت و سیاست: تاریخ شفاهی زندگی و آثار دکتر سید‌حسین نصر/ به‌کوشش حسین دهباشی/تهران: کتابخانه ملی‏ ، ۱۳۹۳.

۱۲. خ‍اطرات‌ اح‍م‍د اح‍م‍د/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ م‍ح‍س‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌/ ت‍ه‍ران‌: س‍وره‌ م‍ه‍ر، ۱۳۸۱.

۱۳. خ‍اطرات‌ دک‍ت‍ر ح‍ائ‍ری‌ ی‍زدی‌/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ح‍ب‍ی‍ب‌ لاج‍وردی‌/ ت‍ه‍ران‌: زی‍ب‍ا، ۱۳۸۰.

۱۴. خ‍اطرات‌ م‍رض‍ی‍ه‌ حدی‍دچ‍ی‌ (دب‍اغ‌)/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ م‍ح‍س‍ن‌ ک‍اظم‍ی/ ت‍ه‍ران‌: سوره مهر‏ ، ۱۳۸۱.

۱۵. ظه‍ور و س‍ق‍وط س‍ل‍طن‍ت‌ پ‍ه‍ل‍وی‌/ حسین فردوست/ به کوشش عبدالله شهبازی / ت‍ه‍ران‌: اطلاع‍ات‌‏ ‏‏‏، ۱۳۶۹.‮

۱۶. خ‍اطرات‌ دو س‍ف‍ی‍ر‌/ وی‍ل‍ی‍ام‌ س‍ول‍ی‍وان و آن‍ت‍ون‍ی‌ پ‍ارس‍ون‍ز/ ت‍رج‍مه‌ی‌ م‍ح‍م‍ود طل‍وع‍ی‌/ تهران: تهران‏ ‏، ۱۳۷۳.

۱۷. ت‍اری‍خ‌ ش‍ف‍اه‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/ غ‍لام‍رض‍ا ک‍رب‍اس‍چ‍ی/ ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۸۱.

۱۸. ای‍ران‌ ک‍ان‍ون‌ زم‍ی‍ن‌ل‍رزه‌/ پی‍ت‍ر ش‍ولات‍ور/ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ ض‍ی‍اءال‍دی‍ن‌ ض‍ی‍ائ‍ی‌/ ت‍ه‍ران: ش‍رک‍ت‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌، ۱۳۶۳.

۱۹. خ‍اطرات‌ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ن‍اطق‌ ن‍وری‌/ به‌کوشش‌ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍ی‍ردار/ ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌‏ ، ۱۳۸۲.‏

۲۰. س‍ال‍ه‍ای‌ ب‍ح‍ران‍ی‌ ن‍س‍ل‌ م‍ا: خ‍اطرات‌ م‍ه‍ن‍دس‌ رح‍م‍ت‌الله‌ م‍ق‍دم‌ م‍راغ‍ه‌ای‌/ ت‍ه‍ران: ع‍ل‍م، ۱۳۸۴.

۲۱. خ‍اطرات‌ ن‍ورال‍دی‍ن‌ ک‍ی‍ان‍وری/ به کوشش عبدالله شهبازی /ت‍ه‍ران: اطلاع‍ات‌‏ ، ۱۳۸۸.

توضیح ضروری:
معرفی این کتاب‌ها صرفا به‌عنوان معرفی روایت‌هایی از تجربه‌کنندگان و ناظران انقلاب است؛ فارغ از اعتبار و سندیت هرکدام و با این پیش‌فرض که پس از هر رخداد، آنچه از آن باقی می‌ماند تنها روایت‌(های)‌ آن است. روایت‌هایی که باید در فرایند تضارب و اعتبارسنجی و… نقد شوند. هیچ روایتی، روایت ناب و خالص و اصیل نیست.

ب ـ بررسی‌ها و تحلیل‌ها:

۱. ای‍ران‌؛ از دی‍ک‍ت‍ات‍وری‌ س‍ل‍طن‍ت‍ی‌ ت‍ا دی‍ن‌س‍الاری‌/ م‍ح‍م‍د ام‍ج‍د / ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ف‍ت‍خ‍ری‌/ ‏ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز ب‍ازش‍ن‍اس‍ی‌ اس‍لام‌ و ای‍ران‌ (ب‍از)‌، ۱۳۸۰.

۲. ای‍ران‍ی‌ه‍ا چ‍ه‌ رؤی‍ای‍ی‌ در س‍ر دارن‍د؟ / م‍ی‍ش‍ل‌ ف‍وک‍و/ ت‍رج‍م‍ه‌‌ی‌ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ع‍ص‍وم‍ی‌‌ه‍م‍دان‍ی‌/ ‏ت‍ه‍ران‌: ه‍رم‍س‌‏‫‏‏، ۱۳۷۷.‬

۳. اسلام سیاسی در ایران / محمدعلی حسینی‌زاده/ ‏قم: دانشگاه مفید، ۱۳۸۶.

۴. ش‍ک‍ل‌گ‍ی‍ری‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ از س‍ل‍طن‍ت‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ ت‍ا ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌/ م‍ح‍س‍ن‌ م‍ی‍لان‍ی / ت‍رج‍مه‌ی‌ م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ ع‍طارزاده‌ / ‏ت‍ه‍ران‌: گ‍ام‌ ن‍و‏‫، ۱۳۸۱.‬‬

۵. زم‍ان‍ی‌ غ‍ی‍رزم‍ان‌ها (ام‍ام‌، ش‍ی‍ع‍ه‌ و ای‍ران‌)/ ل‍ی‍ل‍ی‌ ع‍ش‍ق‍ی/ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ اح‍م‍د ن‍ق‍ی‍ب‌زاده‌/ ‏ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز ب‍ازش‍ن‍اس‍ی‌ اس‍لام‌ و ای‍ران‌، ۱۳۷۹.

۶. س‍ی‍اس‍ت‌ه‍ای‌ خ‍ی‍اب‍ان‍ی‌: ج‍ن‍ب‍ش‌ ت‍ه‍ی‌دس‍ت‍ان‌ در ای‍ران/ آص‍ف‌ ب‍ی‍ات‌/ ت‍رج‍مه‌ی‌ اس‍دالله‌ ن‍ب‍وی/ ت‍ه‍ران‌:‌ ش‍ی‍رازه‌‏‫، ۱۳۷۹.‬

۷. ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌/ س‍م‍ی‍ح‌ ف‍ارس‍ون‌ و م‍ه‍رداد م‍ش‍ای‍خ‍ی/‌ ترجمه‌ی م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ خ‍ال‍ق‍ی‌ / ‏ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز ب‍ازش‍ن‍اس‍ی‌ اس‍لام‌ و ای‍ران‌ (ب‍از)، ۱۳۷۹.

۸. «دولت رانتیر و اسلام شیعی در انقلاب ایران»/ تدا اسکاچ‌پل/ ترجمه‌ی محمدتقی دلفروز/ فصلنامه‌ی مطالعات راهبردی. ش۱۹ (بهار ۱۳۸۲).

۹. درون‌ ان‍ق‍لاب‌ ای‍ران/ ج‍ان دی‌. اس‍ت‍م‍پ‍ل/ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر ش‍ج‍اع‍ی/ ت‍ه‍ران‌: رس‍ا، ۱۳۷۸.

۱۰. ری‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ ای‍ران‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ن‍ی‍ک‍ی‌ آر. ک‍دی/ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌ گ‍واه‍ی‌/ ‏ت‍ه‍ران‌: ق‍ل‍م‌، ۱۳۶۹.

۱۱. ان‍ق‍لاب‌ ای‍ران‌ و ب‍ازت‍اب‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ آن‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ج‍ان‌‌ال‌. اس‍پ‍وری‍ت‍و/ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ م‍ح‍س‍ن‌ م‍دی‍ر‌‌ش‍ان‍ه‌چ‍ی‌/‏ ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز ب‍ازش‍ن‍اس‍ی‌ اس‍لام‌ و ای‍ران‌ (ب‍از)‏‫، ۱۳۸۲.‬

۱۲. زم‍ی‍ن‌ و ان‍ق‍لاب‌ در ای‍ران‌ (۱۳۴۰-۱۳۶۰)/ اری‍ک‌ ج‌. ه‍وگ‍لان‍د/ ت‍رج‍مه‌ی‌ ف‍ی‍روزه‌ م‍ه‍اج‍ر/ ‏ت‍ه‍ران‌: ش‍ی‍رازه‌، ۱۳۸۱.

۱۳. م‍ق‍اوم‍ت‌ ش‍ک‍ن‍ن‍ده‌: ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ولات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ای‍ران‌/ ج‍ان‌ ف‍وران/ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ اح‍م‍د ت‍دی‍ن/ ‏ت‍ه‍ران‌: رس‍ا‏‫، ۱۳۷۷.‬‬

۱۴. آخ‍ری‍ن‌ ان‍ق‍لاب‌ ب‍زرگ‌: ان‍ق‍لاب‌ و ت‍ح‍ول‌ در ای‍ران‌/ راب‍ی‍ن‌ رای‍ت‌/ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ اح‍م‍د ت‍دی‍ن و ش‍ه‍ی‍ن‌ اح‍م‍دی‌/ ‏ت‍ه‍ران‌: رس‍ا، ۱۳۸۲.

۱۵. ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ از چ‍ش‍م‌ان‍دازی‌ ن‍ظری‌/ ج‍ی‍م‍ز دف‍رون‍زو/ ت‍رج‍مه‌ی‌ ح‍م‍ی‍را م‍ش‍ی‍رزاده‌/ ‏ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز ب‍ازش‍ن‍اس‍ی‌ اس‍لام‌ و ای‍ران‌، ۱۳۷۹.

همرسانی کنید:

مطالب وابسته