تربیت فرزندان از دید نخبگان ایران

پرورش و تربیتِ فرزندان ایران
هفده گفتار برگزیده از مجله آموزش و پرورش
به قلم ادیبان و دانشمندان معاصر
به‌کوشش و گزینشِ مهران افشاری
تهران: جهان کتاب، ۱۳۹۸، ۱۸۰ ص. قطع رقعی. ۲۲۰۰۰ تومان

از همان سالهای آغازین رواج مدرسه‌های نوین که جایگزین مکتبها برای تعلیم و تربیت نوباوگان ایرانی شده بودند، اندیشه دربارۀ روشهای تربیتی در کنار روشهای جدید تدریس در میان معلّمان ایران بیش و کم مطرح بود. تا آنکه در ۱۲۹۸ش نصیرالدوله وزیر معارف وقت باعث گردید مجله‌ای به نام اصول تعلیمات برای تربیت جامعه و ترویج فرهنگ منتشر شود. این مجله بعدها از ۱۳۰۴ تا ۱۳۰۶ش به مدیریت علی‌اصغر حکمت به نام تعلیم و تربیت منتشر شد و سپس از ۱۳۱۷ تا ۱۳۵۹ش با عنوان آموزش و پرورش به چاپ رسید. در طی سالها برخی از بزرگان ادب فارسی از جمله شادروانان سیّدمحمّد محیط طباطبایی، دکتر لطفعلی صورتگر و حبیب یغمایی مدیریت آن را بر عهده داشتند. جای چنین نشریه‌ای در جامعۀ امروز ایران براستی خالی است.

 در طیّ نزدیک به شصت سال انتشار مجلّۀ آموزش و پرورش دانشمندان و ادیبان و معلّمان برجستۀ ایران با آن همکاری قلمی داشته‌اند، بزرگانی چون دکتر محمّدباقر هوشیار، دکتر قاسم غنی، ذکاء‌الملک فروغی، استاد حبیب یغمایی، استاد محمّد پروین گنابادی، استاد احمد آرام و دکتر علی‌محمّد کاردان. سخنان این بزرگان دربارۀ تعلیم و تربیت، خاصّه امر بسیار مهمّ تربیت، امروزه هم، راهنمای خانواده‌های ایرانی و خاصّه معلّمان دلسوز و فداکار تواند بود و آنان را یاری می‌رساند تا روشهای نیک و آزموده را در پرورش و تربیت فرزندان ایران به کارگیرند.

 کتاب حاضر مجموعۀ هفده گفتار برگزیده از میان مقاله‌هایی است که در طیّ سالیان دراز در مجلّۀ آموزش و پرورش منتشر شده است. گفتارها دربارۀ وظایف و نیازهای آموزش و پرورش و خاصّه امر بسیار مهمّ و اساسی تربیت دانش‌آموزان این کشور است و اثر خامهٔ صاحب‌نظران و دانشمندان امر تعلیم و تربیت نظیر مرحومان دکتر محمّدباقر هوشیار و دکتر علی‌محمّد کاردان و یا دانشمندان و ادیبانی چون محمّدعلی فروغی و دکتر قاسم غنی و غلامرضا رشید یاسمی است که اولیای فرهنگ و دانشمندان برجستۀ این سرزمین بوده‌اند. نویسندگان برخی از گفتارها هم معلّمان برجسته و پرسابقه و موفّق تاریخ ایران بوده‌اند که تجربۀ حاصل از سالهای طولانی تربیت دانش‌آموزان ایران را به رشتۀ تحریر در آورده‌اند، کسانی چون شادروان بانو توران میرهادی و مرحومان استاد محمّد پروین گنابادی و استاد احمد آرام و استاد احمد بیرشک.

همرسانی کنید:
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print

مطالب وابسته