راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

فصلنامه نقد ادبی، زمستان ۱۳۹۴، فهرست و دسترسی آنلاین

شماره زمستان فصلنامه نقد ادبی که ناشر مقالات علمی-پژوهشی است به صورت آنلاین در دسترس است. سخن سردبیر مجله را می توانید در ستون سطر اول راهک بخوانید. بجز مباحث نظری، در این شماره رمان جای خالی سلوچ از محمود دولت آبادی و داستان «داستان ویران» از ابوتراب خسروی از دیدگاه نقد ادبی به طور عملی بررسی شده اند.

فصلنامه نقد ادبی، دوره ۸، شماره ۳۱، زمستان ۱۳۹۴، صفحه ۱-۲۰۸  XML

نظری

۱

انفعال زبان فارسی در نظریه ادبی

صفحه ۱-۴
 سردبیر: محمود فتوحی

۲

پژوهشی در بابِ ساختارِ اثرِ هنری از چشم‌اندازِ یوری لوتمن ‏

صفحه ۱-۲۰
مسعود آلگونه جونقانی

۳

عبور از مربع معنایی گریماس و صعود با نردبان معنایی

صفحه ۲۱-۴۱
فاطمه ثواب؛ محمد علی محمودی

۴

مانیفست و تلقی از آن در گفتمان شعر مدرن و پسامدرن فارسی

صفحه ۴۱-۶۰
علیرضا رعیت حسن آبادی

۵

مدل اقناعی استعاره در گفتمان اجتماعی ـ سیاسی؛ تغییر، تلقین و تثبیت نگرش‌های اجتماعی ـ سیاسی

صفحه ۶۱-۸۰
بهروز سلطانی؛ فیروز فاضلی

۶

ادبیات و مسألۀ شناخت: در دفاع از شناخت‌گرایی ادبی

صفحه ۸۱-۱۰۰
امید همدانی

نقد عملی

۷

واکاوی جلوه‌های فرودست پسااستعماری در رمان جای خالی سلوچ

صفحه ۱۰۱-۱۲۰
سمیه حاجتی؛ احمد رضی

۸

وقتی نویسنده، متن می‌شود: متنی‌شدن سوژه‌ در داستان «داستان ویران»، نوشته‌ی ابوتراب خسروی

صفحه ۱۲۱-۱۴۰
فرزاد کریمی؛ سعید حسامپور
همرسانی کنید:

مطالب وابسته