راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

وضع پژوهش فلسفی در ایران؛ در شماره تازه فصلنامه نقد کتاب فلسفه و عرفان

فصلنامه نقد کتاب فلسفه و کلام و عرفان

نهاد دانشگاه بدرستی دارد در باره خودش فکر می کند. این از مهمترین کارهای دانشگاه است. دانشگاهی که به خودش نیندیشد کارخانه صدور مدرک است. بعد از مطالعات مختلفی که این اواخر منتشر شده و مثلا در اندیشه پویا شماره ۳۱ آمده و یکی از مقالات اساسی آن را در راهک هم بازنشر کردیم در این شماره از فصلنامه نقد کتاب فلسفه و کلام و عرفان مقاله ای در باره وضع پژوهش آکادمیک در حوزه فلسفه در دانشگاه می خوانیم. امیر صائمی نویسنده مقاله می نویسد: «در پـی خبـر اعطـای مـدال فیلـدز بـه خانـم مریـم میرزاخانـی، همـکاران مـن در پژوهشـکده ریاضیـات پژوهشـگاه دانشهـای بنیـادی دسـت بـه انجـام تحقیقـی دربـاره وضعیـت پژوهشـی ریاضـی در ایـران زده انــد. هــدف ایــن تحقیــق، از جملــه، بررســی ایــن پرســش بــود کــه چــه نســبتی میــان پیشــرفت ریاضیــات در ایــران بــا موفقیــت چشــمگیر یــک ایرانــی خــارج از کشــور در ریاضیــات وجــود دارد. وقتــی از انجام گرفتـن ایـن تحقیـق مطلـع شـدم، بـه نظـرم رسـید کـه جـای چنیـن تحقیقـی دربـارهٔ وضعیـت آ کادمیــک فلســفه در ایــران خالــی اســت.» امیر صائمی نتایج خود را در آخر مقاله فهرست کرده است. اولین نتیجه این است که: «در ایــران، پژوهــش آ کادمیــک درفلســفهٔ غرب در حــد بســیار نامناســبی نخبه گراســت؛ بــه ایــن معنــا کــه بخــش عمــده ای از پژوهــش را یــک جامعــهٔ بســیار کوچــک نخبــه انجــام می دهــد. ایــن موضــوع ســبب می شــود پژوهــش فلســفی در ایــران بســیار شــکننده و آســیب پذیر باشــد.»

مقالات این شماره فصلنامه را در زیر می توانید ببینید و نسخه پی.دی.اف هر یک را دریافت کنید.

XML فهرست ص. ۲-۲
چکیده (۱۳۰ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۶۹ دریافت)
XML سخن سردبیر ص. ۳-۵
مالک شجاعی جشوقانی
چکیده (۱۳۱ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۷۲ دریافت)
XML فلسفه نقد و نقد فلسفی-گفتگو با استاد دکتر کریم مجتهدی ص. ۵-۱۴
مالک شجاعی جشوقانی
چکیده (۱۴۶ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۷۵ دریافت)
XML شرایط فلسفه تطبیقی ص. ۱۶-۲۵
سید حسین نصر ، ترجمه: فرزانه قدمیاری
چکیده (۱۴۱ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۸۱ دریافت)
XML تاملی در باب «عرفان و هنر در دورۀ مدرن» ص. ۲۵-۳۲
مهدی فدایی مهربانی
چکیده (۱۴۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۷۹ دریافت)
XML میراث معرفت شناسان مسلمان ص. ۳۳-۴۰
قاسم اخوان
چکیده (۱۵۰ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۶۸ دریافت)
XML تاریخنگاری فلسفه و الاهیاتِ قرون میانه ص. ۴۱-۵۰
حسن احمدی زاده
چکیده (۱۲۶ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۵۹ دریافت)
XML خاستگاههای فلسفه دین در ادیان ابراهیمی ص. ۵۱-۶۲
بهنام اکبری
چکیده (۱۲۹ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۶۳ دریافت)
XML پاسخی به نقد کتاب « فیلون اسکندرانی » ص. ۶۳-۶۵
رضا گندمی نصرآبادی
چکیده (۱۴۲ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۷۵ دریافت)
XML ارزیابی پژوهش آکادمیک فلسفه در ایران در مقایسه با جهان ص. ۶۷-۸۰
امیر صائمی
چکیده (۱۴۶ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۶۷ دریافت)
XML پیتر برگر و نگریستن از جامعه شناسی به الهیات ص. ۸۱-۹۶
ابوالفضل مرشدی
چکیده (۱۵۰ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۷۴ دریافت)
XML بدفهمی‌ها از کوهن ص. ۹۷-۱۰۶
علیرضا منصوری
چکیده (۱۳۰ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۸۳ دریافت)
XML خوانش صدرایی در احیای آثار حکمای ایرانی ص. ۱۰۷-۱۲۲
محمود هدایت افزا
چکیده (۲۱۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۴۹ دریافت)
XML انسان، اجتماع و جهان در فلسفه کانت ص. ۱۲۳-۱۳۱
محمد مهدی اردبیلی
چکیده (۴۹۸ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۲۸۳ دریافت)
XML آشنایی با آثار تقدیر شده در سی و دومین دوره جشنواره کتاب سال ص. ۱۳۲-۱۳۲
چکیده (۱۳۲ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۵۷ دریافت)
XML فلسفه انتقادی تاریخ در ترازو ص. ۱۳۳-۱۴۴
احمد لهراسبی
چکیده (۱۶۸ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۲۶ دریافت)
XML کانت و مابعد الطبیعه زمان ص. ۱۴۵-۱۶۲
مجید مرادی
چکیده (۲۲۹ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۳۶ دریافت)
XML نقدی بر کتاب فلسفه روان‌شناسی و نقد آن ص. ۱۶۳-۱۸۱
سید محمدتقی موحدابطحی
چکیده (۲۲۸ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۹۰ دریافت)
XML نیچه به روایت ژیل دلوز ص. ۱۸۳-۱۹۰
سید محمد جواد سیدی
چکیده (۱۵۱ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۸۴ دریافت)
XML وضعیت فلسفه در دنیای عرب (۲) ص. ۱۹۱-۱۹۸
صالح شقیر ، ترجمه: سید محمد آل مهدی
چکیده (۱۲۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۶۵ دریافت)
XML منبع‌شناسی پژوهش‌های علوم عقلی ص. ۱۹۹-۲۱۶
سعید انواری
چکیده (۵۵۴ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۴۴۶ دریافت)
XML پاسخی برای بن‌بست‌های مارتین هایدگر ص. ۲۱۷-۲۴۱
هاجرخاتون قدمی جویباری
چکیده (۱۲۵ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۹۹ دریافت)
XML درنگی بر مطالعات عرفانی معاصر ص. ۲۴۳-۲۵۲
حسین شکرابی ، بهزاد حمیدیه، هادی وکیلی ، مالک شجاعی جشوقانی
چکیده (۱۸۵ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۶۵ دریافت)
XML سرچشمه های فلسفه علم در آثار اندیشمندان مسلمان ص. ۲۵۳-۲۶۲
احد قراملکی ، غلامرضا ذکیانی، نادیا مفتونی ، مالک شجاعی جشوقانی
چکیده (۱۳۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۹۲ دریافت)
XML تازه های نشر فارسی ص. ۲۶۳-۲۶۸
هاجرخاتون قدمی جویباری
چکیده (۱۱۶ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۶۷ دریافت)
XML تازه های نشر عربی ص. ۲۶۹-۲۷۲
علی علیمحمدی
چکیده (۱۲۲ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۴۸ دریافت)
XML تازه های نشر انگلیسی ص. ۲۷۳-۲۷۶
محسن صابر
چکیده (۱۴۷ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۶۶ دریافت)
XML تازه های نشر به زبان آلمانی ص. ۲۷۷-۲۷۸
بهمن پازوکی
چکیده (۱۳۲ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۵۴ دریافت)
XML اخلاق: ساخت یا شناخت؟ ص. ۲۷۹-۲۹۹
سید حسن اسلامی اردکانی
چکیده (۱۳۱ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۸۹ دریافت)
XML سخنانی در باب نقد و فلسفه آیین رونمایی فصلنامه «نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان» ص. ۳۰۱-۳۰۴
چکیده (۱۲۷ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۶۳ دریافت)
همرسانی کنید:

مطالب وابسته