راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

نقد ترجمه در ایران در شماره ۵۵ نامه فرهنگستان با مقالات آنلاین

فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

تازه ترین شماره ای که از مجله نامه فرهنگستان آنلاین شده مجله شماره بهار ۱۳۹۴ است. در این شماره مقاله ای مفصل از علی خزاعی فرید منتشر شده که به بررسی ترجمه در ایران و نقد ترجمه می پردازد و نشان می دهد چطور کثرت ترجمه ها و مترجمان موجب شده کسانی وارد بازار نشر شوند که صلاحیت های کافی برای ترجمه ندارند. در عین حال این مترجمان حتی فارسی نویسان خوبی هم نیستند. نکته ای که مقاله نشان می دهد این است که گاهی در ایران ترجمه ای نادقیق که با نثر خوب همراه باشد خاصه اگر ترجمه آثار ادبی باشد تحمل می شود اما ترجمه ای که هم دقت ندارد هم فارسی اش ناهموار است دیگر از هر دو سو به خواننده خود خیانت می کند. نویسنده چهار روش نقد ترجمه را بررسی می کند که به طور خلاصه می توان آنها را چنین نامید: روش استقبال از اثر به خاطر اهمیت فرهنگی اش، روش نان به قرض دادن، روش پنبه اثر را زدن و نهایتا روش نقد منصفانه و کاستی های هر کدام را یادآور می شود. وی سپس به بررسی نقد ترجمه از دیدگاه مطالعات ترجمه می پردازد.
دیگر مقالات نامه فرهنگستان هم مثل همیشه خواندنی و ویراسته است. سردبیری نامه فرهنگستان را استاد احمد سمیعی برعهده دارد و زهره دامیار و سایه اقتصادی نیا او را در کار اداره مجله و ویرایش مقالات یاری می کنند.

نامه فرهنگستان
دورۀ چهاردهم، شمارۀ سوم، پیاپی ۵۵، بهار ۱۳۹۴

فهرست مطالب و جلد مجله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سرمقاله
ضرورت توجه به عناصر و مایه‌های فرهنگی گویش‌ها و زبان‌های  محلی
۲-۴
    بارگیری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقاله

 چهرۀ سنائی در مقالات شمس   /  مهدی محبتی ۵-۲۳
    بارگیری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 احمد شاملو و روایت‌های داستانی /   حسن میرعابدینی ۲۴-۳۷
    بارگیری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حَجَرُالبهت در اسکندرنامۀ نظامی /  مجید منصوری ۳۸-۵۱
    بارگیری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ویژگی‌های وزنی در ترانه‌ها و تصنیف‌های فارسی /     امید طبیب‌زاده ـ مائده میرطلایی ۵۲-۷۰
    بارگیری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نقد ترجمه در ایران، روش‌ها و آسیب‌ها /  علی خزاعی‌فرید ۷۱-۹۳
    بارگیری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقد و بررسی

 مفهوم عرفانی ادب‌ورزی در آثار جامی و مقایسۀ آن با مهم‌ترین آثار عرفانی به زبان فارسی /  محمدجواد شمس ـ مجید فرحانی‌زاده ۹۴-۱۰۹
    بارگیری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «گریز از اعتراف» / افسانه منفرد ۱۱۰-۱۱۷
    بارگیری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحقیقات ایران‌شناسی

 تبارشناسی نام اسطوره‌ای باد سام / لیلا عسگری ۱۱۸-۱۴۵
    بارگیری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گلچینی از دیرینه‌ها

 دو سند قاجاری /  علی مصریان ۱۴۶-۱۶۳
    بارگیری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرهنگستان 

 کارنامۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۱۶۴-۱۸۵
    بارگیری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تازه‌های نشر

 کتاب:
ادبیات و انقلاب؛
آسمان جان: چهرۀ معنوی عمر از نظر مولوی؛
ترکیب در زبان فارسی: بررسی ساختاری واژه‌های مرکّب؛
گل صدبرگ (مانیوءشو).

نشریات ادواری:
ایران‌نامه
۱۸۶
    بارگیری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اخبار

 کلیفورد ادموند باسوِرث
درگذشت گونتر گراس
۱۹۹-۲۰۹
    بارگیری
همرسانی کنید:

مطالب وابسته