راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

ویژه‌نامۀ فرهنگ‌نویسی؛ نقد فرهنگ جامع، فرهنگ سخن و فرهنگ ریشه شناختی فارسی

میراث مکتوب

دهمین شمارۀ ویژه‌نامۀ فرهنگ‌نویسی، از مجموعۀ ویژه‌نامه‌های نامۀ فرهنگستان، منتشر شد.

این مجموعه شامل چهار بخش کلى است. در بخش «مقالات» این شماره عناوین زیر به چشم مى‌خورد:
«پسوندهای ـ‌‍ا، ـ ‍اک و ـَ‌ک»، علی‌اشرف صادقی؛
«نگاهی به تعریف صفت در فرهنگ‌های فارسی»، فریبا قطره؛
«تعریف‌نگاری با جمله‌های کامل»، بهروز صفرزاده؛
«معرفی نرم‌افزار فرهنگ‌نویسی پِرلِکس»، فرهاد قربان‌زاده؛
«معرفی نرم‌افزار واژه‌یاب بسامدی»، جواد احشامیان؛
«منابع فرهنگ رشیدی»، آسیه کازرونی؛
«مقدماتی دربارۀ فرهنگ اویم ایوک، کهن‌ترین فرهنگ دوزبانۀ ایرانی»، فرزانه گشتاسب.

در بخش «پژوهش‌های لغوی» این مقالات درج شده است:
«دیهیم ـ داهیم، قبراق، غَنج‌رَش ـ غنج‌مَرِش ـ غَنجموش ـ غنجموس، دریوزه»، علی‌اشرف صادقی؛
«یکی بند رومی به‌کردار پل؛ بررسی واژه‌ای ناشناخته در شاهنامۀ فردوسی»، رضا غفوری؛
«دربارۀ چند واژه و ترکیب شعری در فرهنگ‌ها»، مجید منصوری؛
«کار/ گار، پسوند رنگ»، مختار کمیلی؛
«بلقیس یا لاقیس؟ (تصحیح کلمه‌ای در بوستان سعدی)»، محمود ندیمی هرندی ـ تهمینه عطائی کچوئی؛
«سه واژۀ نویافته در هزار حکایت صوفیان (خیره، سپیدمرغ، شمرده)»، حامد خاتمی‌پور؛
«یازگار یا یادگار؟ واژه‌ای بحث‌برانگیز در شاهنامه»، عظیم جباره ناصرو.

در بخش «نقد و بررسی» این شماره از ویژه‌نامۀ فرهنگ‌نویسی ۶ مقاله آمده است:
«نقد فرهنگ ریشه‌شناختی زبان فارسی»، سیّد احمدرضا قائم‌مقامی؛
«نقد و بررسی مجموعه‌ فرهنگ‌های سخن»، فرهاد قربان‌زاده؛
«نقد و بررسی فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی»، بهروز صفرزاده؛
«نقد و بررسی فرهنگ جامع زبان فارسی»، اصغر ارشادی سرابی؛
«معرفی کتاب همراه فرهنگ‌نویسی بلومزبِری»، ساغر شریفی؛
«نقد و بررسی فرهنگ ریشه‌شناسی واژه‌های فارسی در زبان انگلیسی»، لیلی وَرَهرام.

 «تازه‌های نشر» بخش پایانی این شماره از ویژه‌نامۀ فرهنگ‌نویسی است.
مقالات این شماره را در لینک های زیر می توانید بخوانید و دریافت کنید.

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

فرهنگ نویسی
جلد دهم، پیاپی ۱۰، اسفند ۱۳۹۴

فهرست مطالب و جلد مجله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پسوندهای «ــ ‍ا»، «ــ ‍اک» و «ــَ ک»
    علی‌اشرف صادقی
۳-۱۶
    بارگیری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نگاهی به تعریف صفت در فرهنگ‌های فارسی
فریبا قطره
۱۷-۳۲
    بارگیری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تعریف‌نگاری با جمله‌های کامل
    بهروز صفرزاده
۳۳-۴۰
    بارگیری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معرفی نرم‌افزار فرهنگ‌نویسی پِرلِکس
فرهاد قربان‌زاده
۴۱-۵۸
    بارگیری بخش ۱، بخش ۲، بخش ۳

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معرفی نرم‌افزار واژه‌یاب بسامدی
جواد احشامیان
۵۹-۶۲
    بارگیری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منابع فرهنگ رشیدی
آسیه کازرونی
۶۳-۷۶
    بارگیری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدماتی دربارۀ فرهنگ اویم ایوک، کهن‌ترین فرهنگ دوزبانۀ ایرانی
فرزانه گشتاسب
۷۷-۹۲
    بارگیری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پژوهش‌های لغوی

 دیهیم ـ داهیم، قبراق، غَنج‌رَش ـ غنج‌مَرِش ـ غَنجموش ـ غنجموس، دریوزه
    علی‌اشرف صادقی
۹۳-۱۰۶
    بارگیری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یکی بند رومی به‌کردار پل؛ بررسی واژه‌ای ناشناخته در شاهنامۀ فردوسی
    رضا غفوری
۱۰۷-۱۱۰
    بارگیری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دربارۀ چند واژه و ترکیب شعری در فرهنگ‌ها
    مجید منصوری
۱۱۱-۱۱۸
    بارگیری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کار/ گار، پسوند رنگ
    مختار کمیلی
۱۱۹-۱۲۶
    بارگیری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بلقیس یا لاقیس؟ (تصحیح کلمه‌ای در بوستان سعدی)
    محمود ندیمی هرندی ـ تهمینه عطائی کچوئی
۱۲۷-۱۳۴
    بارگیری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سه واژۀ نویافته در هزار حکایت صوفیان (خیره، سپیدمرغ، شمرده)
    حامد خاتمی‌پور
۱۳۵-۱۳۸
    بارگیری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یازگار یا یادگار؟ واژه‌ای بحث‌برانگیز در شاهنامه
    عظیم جباره ناصرو
۱۳۹-۱۴۶
    بارگیری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقد و بررسی

 نقد و بررسی مجموعه‌فرهنگ‌های سخن
فرهاد قربان‌زاده
۱۸۳-۲۱۰
    بارگیری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نقد و بررسی فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی
بهروز صفرزاده
۲۱۱-۲۱۸
    بارگیری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نقد و بررسی فرهنگ جامع زبان فارسی
اصغر ارشاد سرابی
۲۱۹-۲۳۰
    بارگیری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معرفی کتاب همراه فرهنگ‌نویسی بلومزبِری
ساغر شریفی
۲۳۱-۲۴۲
    بارگیری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نقد و بررسی فرهنگ ریشه‌شناسی واژه‌های فارسی در زبان انگلیسی
لیلی وَرَهرام
۲۴۳-۲۴۸
    بارگیری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تازه‌های نشر

 اصطلاح‌نامۀ صنایع دستی و هنرهای سنتی: فلزکاری؛ اصطلاح‌نامۀ صنایع دستی و هنرهای سنتی: معماری، اوزان و مقیاس‌ها در عصر قاجار؛ فرهنگ اصطلاحات پزشکی و رایانه در تداول عامه؛ فرهنگ بزرگ انگلیسی ـ فارسی؛ فرهنگ توصیفی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی؛ فرهنگ توصیفی زبان‌شناسی اجتماعی؛ فرهنگ توصیفی زبان‌شناسی شناختی؛ فرهنگ توصیفی مکاتب زبان‌شناسی؛ فرهنگ‌ توصیفی نحو؛ فرهنگ جامع مطالعات ترجمه؛ فرهنگ مشاغل سنتی.        ۲۴۹
    بارگیری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Abstracts

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همرسانی کنید:

مطالب وابسته