راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

فصلنامه نقد کتاب ادبیات با نقدی از دکتر پورنامداریان بر فرهنگ جامع

فصلنامه نقد کتاب ادبیات

تازه ترین شماره از فصلنامه که آنلاین شده شماره ۵ (بهار ۱۳۹۵) است با مقالات متعدد و خواندنی و مفصل. اما در بین همه مقالات خوب این شماره مقاله دکتر پورنامداریان اهمیت خاصی دارد. دکتر پورنامداریان که سالها ست در پژوهشگاه علوم انسانی (سابقا بنیاد فرهنگ ایران) به تحقیق مشغول است یکی از کارهایش ادامه فرهنگ تاریخی زبان فارسی است که استاد دکتر خانلری پایه گذاشت و جلد اول آن هم سال ۱۳۵۷ منتشر شد اما با وقوع انقلاب متوقف ماند. همزمان فرهنگ جامع در فرهنگستان و زیر نظر دکتر علی اشرف صادقی پا گرفت که از آن هم جلد اول منتشر شده و جلد دوم هم ظاهرا آماده شده است. نقد دکتر پورنامداریان بر این فرهنگ و فرهنگ شاهنامه نوشته دکتر علی رواقی و توجه دادن به مشکلات فرهنگ نویسی از این بابت که متکی به سالها تجربه پژوهشی است بسیار خواندنی است: «منظـور من از به دسـت دادن برخی از این اشـتباهات و نارسـاییها فقـط برانگیختن دقت و رعایـت تعهـد و مسـئولیت و وجدان علمی در کسـانی اسـت که به کار فرهنگ نویسـی اشـتغال دارنـد و بیشتـر از صحـت، بـه نمایـش کار توجـه دارنـد. اگـر کلمـات فارسـی در محـدودۀ حـرف آ را در لغتنامـه و فرهنـگ جامـع مقایسـه کنیـم ایـن نارسـاییها به مراتـب در فرهنـگ جامـع بیشتـر اسـت. در حالی که منطقا بایـد خیلی کمتر از لغتنامـه غلـط و نارسـایی در گزینـش و معنـی مدخلهـا داشته باشـد درحالیکـه چنیـن نیسـت و متأسـفانه فرهنگ شـاهنامه هم – چنان کـه قبلا هم دیگران نوشـته اند- پـر از اشـتباه اسـت.»

فهرست ص. ۲-۲
   متن کامل (PDF) (۵ دریافت)
سرمقاله ص. ۳-۴
آقای مصطفی موسوی
   متن کامل (PDF) (۷ دریافت)
مشکلات فرهنگ نویسی با نگاهی به فرهنگ جامع و فرهنگ شاهنامه ص. ۵-۲۲
آقای تقی پورنامداریان
   متن کامل (PDF) (۱۴ دریافت)
چگونه ادبیات بخوانیم ص. ۲۳-۴۰
   متن کامل (PDF) (۹ دریافت)
فرهنگ؟ دانشنامه؟ کارا؟ نغمه‌های ناساز ص. ۴۱-۶۲
آقای حسن هاشمی‌میناباد
 متن کامل (PDF) (۹ دریافت)
شأن ترجمه ادبی ص. ۶۳-۷۴
خانم نرگس قندیل‌زاده
   متن کامل (PDF) (۱۰ دریافت)
در تکاپوی تجدد ص. ۷۵-۸۲
آقای عبدالرسول شاکری
   متن کامل (PDF) (۱۰ دریافت)
ادبیات شفاهی زبان‌های ایرانی ص. ۸۳-۹۲
آقای محمدرضا شادمانی
   متن کامل (PDF) (۹ دریافت)
روایتی دور از درایت، نقدی بر حافظ معنوی ص. ۹۳-۱۲۸
آقای محمدهانی ملازاده
   متن کامل (PDF) (۹ دریافت)
نقدی بر کتاب دستور تحلیلی زبان فارسی ص. ۱۲۹-۱۳۶
خانم آرزو نجفیان
چکیده (۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۵ دریافت)
نقدی بر دستور مختصر فارسی ص. ۱۳۷-۱۵۲
آقای عبداله ولی‌پور ، خانم رقیه همتی
متن کامل (PDF) (۶ دریافت)
نقد محتوایی زبان فارسی ۲ ص. ۱۵۳-۱۶۶
آقای سید علی کرامتی‌مقدم
متن کامل (PDF) (۵ دریافت)
نقد آیین نگارش و ویرایش ۲ ص. ۱۶۷-۱۷۸
آقای اصغر اسمعیلی
   متن کامل (PDF) (۴ دریافت)
چند نکته در شعر خاقانی ص. ۱۷۹-۱۹۶
آقای کامران ارژنگی
   متن کامل (PDF) (۵ دریافت)
تصحیح دو بیت از قصیده اسکافی در تاریخ بیهقی ص. ۱۹۷-۲۰۶
آقای اصغر ارشادسرابی
   متن کامل (PDF) (۵ دریافت)
سید حسن تقی‌زاده و زبان فارسی ص. ۲۰۷-۲۲۶
آقای رضا امینی
متن کامل (PDF) (۵ دریافت)
ضرورت ویرایش لغت‌نامه دهخدا ص. ۲۲۷-۲۳۶
آقای آرش امرایی
متن کامل (PDF) (۵ دریافت)
یادداشتی انتقادی بر کتاب سرقات ادبی ص. ۲۳۷-۲۴۴
آقای مصطفی جلیلی‌تقویان
   متن کامل (PDF) (۱۰ دریافت)
بازپیدایش حالت‌نمایی: از مرد یخین می‌آید اونیل تا شام آخر آییش ص. ۲۴۵-۲۶۰
آقای مهدی شفیعیان
متن کامل (PDF) (۸ دریافت)
کند و کاوهایی در زبان فارسی ص. ۲۶۱-۲۶۴
آقای عسکر بهرامی
   متن کامل (PDF) (۳ دریافت)
یک آنارشیست نجیب ص. ۲۶۵-۲۷۴
آقای مهدی کدخدای طراحی
   متن کامل (PDF) (۸ دریافت)
جمجه‌های خالی و سوراخ‌هایی در پیشانی ص. ۲۷۵-۲۸۰
آقای حامد صفایی‌تبار
متن کامل (PDF) (۵ دریافت)
کتاب‌های جیبی ص. ۲۸۱-۲۸۶
گلناز عصّاری
متن کامل (PDF) (۹ دریافت)
درست چیست و غلط کدام است؟ ص. ۲۸۷-۲۸۸
خانم الهام شالفروش امیری
متن کامل (PDF) (۹ دریافت)
گفتگوی انتقادی (مواجهه با نقد کتاب رساله های شعری فیلسوفان مسلمان) ص. ۲۸۹-۲۹۶
آقای سیدمهدی زرقانی ، آقای محمدحسن حسن‌زاده‌نیری
متن کامل (PDF) (۱۷ دریافت)
صاحبِ آیینه نتوان گشت بی ‌قطع نفس! نگاهی به چند مقاله در حوزه بیدل‌پژوهی ص. ۲۹۷-۳۰۴
آقای سیدمهدی طباطبایی
متن کامل (PDF) (۷ دریافت)
نقدی بر نقدی بر سبک ادبی از دیدگاه زبان‌شناسی ص. ۳۰۵-۳۰۸
آقای ضیاء قاسمی
متن کامل (PDF) (۵ دریافت)
واعظ شحنه‌شناس این عظمت گو مفروش، پاسخ به نقد دکتر محمد افشین‌وفایی بر تصحیح مفتوح‌القلوب ص. ۳۰۹-۳۱۷
آقای احسان پورابریشم
متن کامل (PDF) (۱۵ دریافت)
پاسخ به «بررسی و نقد گزیده مخزن‌الاسرار» ص. ۳۱۸-۳۱۸
آقای مصطفی موسوی
   متن کامل (PDF) (۷ دریافت)
ضمیمه نسخه بدل ص. ۳۱۹-۳۱۹
آقای مسعود راستی‌پور
   متن کامل (PDF) (۶ دریافت)

 

همرسانی کنید:

مطالب وابسته