راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

فرهنگ امروز

رازوار‌گی سلامت: هنرشفابخشی در عصر علم
هانس گئورگ گادامر
مترجم: نرگس تاجیک
ناشر: پگاه روزگار نو
تعداد صفحات: ۲۷۲ صفحه
قیمت: ۲۳۵۰۰ هزار تومان

 پرسش اصلی گادامر نه فهم چیستی روش علمی، بلکه این است که دستاوردهای علوم طبیعی با تجربه ی زندگی ما چه ربطی و نسبتی دارد. کتاب رازوارگی و سلامت در جستجوی گشودن امکانی برای پیوند تجربه‌ی زندگی و تجربه‌ی پزشکی است. گادامر نشان می‌دهد که کار ما، امروزه، ایجاد ارتباط مجدد میان جهان عینی تخصصی شده‌ای است که پزشکی در اختیار ما می‌گذارد و سلامت، به مثابه مراتب بنیادین هستی‌مان که نه دلبخواهی است و نه دستکاری‌کردنی؛ بلکه صرفا توجه ما را می‌طلبد. او پزشکی را برگزیده است؛ چراکه رسوباتی از خرد کهن را در آن ردیابی کرده است، و با ردیابی همین عناصر اصلی در پزشکی، نشان می‌دهد ارتباط نظر و عمل که به باور او تنش میان آن‌ها ذاتی هر موقعیت مدرن است، چگونه در پزشکی دیگرگونه است.

به اذعان شارحان برجسته‌ی اندیشه‌ی گادامر، مانند گونتر فیگال و رابرت دوستال و ژان گروندن، رازوارگی سلامت نمونه‌ی عملی کاربست هرمنوتیک فلسفی گادامر است. در کتاب رازوارگی سلامت، گادامر موضع خود را در قبال علم طبیعی، به روشنی بیان می‌کند. در این کتاب او علم را به جای معرفت، نوعی فعالیت می‌داند و به صراحت می‌گوید: «علم چیزی به جز حالت معمول پژوهش نیست.»

به نظر گادامر، پزشکی نوعی پراکتیس است که بیشتر به قلمرو هرمنوتیکی می‌ماند. به باور او سلامت محصول پزشکی نیست؛ بلکه پزشکی همواره همیار طبیعت است.

پروفسور دالمایر، استاد دانشگاه نوتردام، در مقدمه‌ی خود بر کتاب چنین می‌نویسد: «عنوان اصلی کتاب در زبان آلمانی، از پنهان بودن سلامت سخن می‌گوید. به قولی زندگی فرمول نیست؛ بلکه معمایی است بر فراز رازوارگی. در این عصر که لگام تولید و ساخت به گردنش زده‌اند، گاهی مجبوریم بازآموزی کنیم و گادامر آموزگاری خوب و شاید بهترین آموزگار باشد.»

کتاب رازوارگی سلامت، در ۱۳ فصل اصلی تدوین یافته است که عبارت است از : «نظریه، تکنولوژی، پراکسیس»، «دفاعیه‌ای از هنر درمان»، «مسئله هوشمندی»، «تجربه‌ی مرگ»، «تجربه‌ی تنانه و محدودیت‌های عینیت بخشی»، «میان طبیعت و هنر»، «فلسفه و پزشکی عملی»، «ویژگی معماوار سلامت»،«اقتدار و آزادی انتقادی»، «درمان و گفت‌و‌گو»، «زندگی و روح»، «اضطراب و اضطراب‌ها»، «هرمنوتیک و روان‌پزشکی».

همرسانی کنید:

مطالب وابسته