راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

“خاطرات تن” و زبان زویا پیرزاد در مجله ادبیات تطبیقی؛ با دسترسی آنلاین به مقالات

شماره تازه ادبیات تطبیقی که مقالات اش به صورت آنلاین در دسترس است مطالب متنوعی دارد از جمله در باره رمان من چراغها را خاموش می کنم که نویسندگان مقاله آن را با اثری از ادبیات زنانه عربی سنجیده اند. آنها در چکیده مقاله خود آورده اند: بر‏ اساس منطق گفتگویی و توجه به دیگربودگی در نظریۀ باختین، می‏توان اصالت رمان را در ویژگیچندزبانگی آن دانست؛ از همین رو،‏ زبان رمان در تعامل گفتگومند با سایر زبان‌های برآمده از خاستگاه‏های متنوع اجتماعی ایدئولوژیک و نیز در تعامل بینامتنی با زبان سایر متون قرار دارد و به بازنمایی آنها می‏پردازد. بدین ترتیب، رمان ‏نویسان زن نیز در نوشتار زنانۀ خود، با تکیه بر چندزبانگی، گفتمانی دوصدایی ایجاد کرده، امکان بروز صدای زنانه را فراهم می‏کنند. مقالۀ حاضر، با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از نقد باختینی، در مقایسه‏ ای تطبیقی ــ بر پایۀ مکتب امریکایی ــ جلوه‏ های گفتگومندی زبان در دو رمان زنانۀ فارسی و عربی را بررسی می‏کند: رمان چراغ‏ها را من خاموش می‏کنم، اثر زویا پیرزاد و ذاکرهالجسد (خاطرات تن)، اثر أحلام مستغانمی. این دو نویسنده، علی‌رغم تفاوت در راهبرد‏های روایتی، در نوشتار زنانۀ خود به مسئلۀ زبان و جایگاه آن در رمان توجه کرده، بر اساس ویژگی‏های سبک خویش اشکال متنوعی از حضور زبان‏های دیگر را در رمان بازنمایی کرده‌اند. در نتیجه گفتمان دوصدایی، در سه سطح مختلف، دیدگاه زنانۀ نویسندگان را به شکلی منکسر بروز می‏دهد؛ با این تفاوت‏ که پیرزاد به ایجاد دنیای ناهمگون زبانی و شکست هژمونی زبان مسلّط بر ادبیات توجه کرده است، در‏حالی‏که مستغانمی نگاهی انتقادی به مقولۀ جنسیت می‌افکند.

این مقاله و دیگر مقالات این شماره از ادبیات تطبیقی را از پیوندهای زیر می توانید دریافت کنید:

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

دورۀ پنجم، شمارۀ دوم، پیاپی ۱۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۳

 فهرست مطالب و جلد مجله English Abstracts

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرمقاله (چشم‌انداز ادبیات تطبیقی در ایران)
علی‌رضا انوشیروانی
۳-۸
بارگیری      || Editorial

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بررسی اشکال گفتگومندی زبان در دو رمان زنانۀ پیرزاد و مستغانمی
فاطمه اکبری‌زاده، کبرا روشنفکر، خلیلی پروینی، حسینعلی قبادی
۹-۳۵
 چکیده || تمام‌متن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تطبیق عنصر خیال در متن و نگاره‌های خاوران‌نامه، با رویکرد نقد تخیلی گاستون باشلار
اعظم حاج‌حسنی، فتانه محمودی
۳۶-۶۲
 چکیده || تمام‌متن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 بررسی تطبیقی کارکردهای پیش‌نمونه در رمان مدرن
علی‌رضا انوشیروانی، سحر غفاری
۶۳-۸۲
 چکیده || تمام‌متن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فراسوی مرزهای اروپا: مفاهیم دیگر ادبیات تطبیقی
سوزان باسنت/ ترجمۀ سعید رفیعی خضری
۸۳-۱۰۵
 چکیده || تمام‌متن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کتاب‌شناسی مقاله‌های فارسی ادبیات تطبیقی
ویدا بزرگ‌چمی
۱۰۶-۲۹۵
 چکیده || تمام‌متن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معرفی و نقد کتاب

 تأثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی
 (بارگیری
)
۲۹۴-۳۰۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 راهنمای نگارش مقالات
     بارگیری
همرسانی کنید:

مطالب وابسته