راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

در شماره تازه آینه میراث: طرزی نابهنجاریده و تأسف‌بار در چاپیدن دیوان طرزی افشار

میراث مکتوب

دوفصلنامۀ علمی-پژوهشی آینۀ میراث ویژۀ پژوهش های ادبی و متن شناختی؛ دورۀ جدید سال سیزدهم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۴ (پیاپی ۵۷) منتشر شد. در این شماره مقالات متعددی در نقد کتاب و تصحیح نسخ خطی منتشر شده است اما تیتر مقاله ای از سعید شفیعیون بخوبی حکایت از محتوای مطلب دارد و تیتری کمیاب است: طرزی نابهنجاریده و تأسف بار در چاپیدن دیوان طرزی افشار!

شماره های قبلی آینه میراث را آنلاین می توانید بخوانید و دریافت کنید. شماره ۵۶ را اینجا بیابید و شماره های دیگر را هم اینجا.

فهرست مطالب این شمارۀ نشریه به شرح زیر است:

سخن سردبیر/ ۵

چگونگی روند ترکیب بندی در نگاره های ایرانی/ کامران افشار مهاجر و طیبه بهشتی/ ۹

نقد و بررسی کتاب «فرهنگ نصیری»/ حسین بخشی/ ۳۳

نسخه ای معتبر از دیوان سیدحسن غزنوی/ عباس بگ جانی/ ۵۱

تطبیق سبک شناسی برخی از نگاره های نسخۀ خطی هزار و یک شب…/ علی بوذری و اصغر جوانی/ ۷۳

تأملی در داستان کیومرث/ مهری بهفر/ ۹۳

پانزده سند نویافته از نادرشاه افشار به زبان عربی/ رسول جعفریان و محیا شعیبی عمرانی/ ۱۰۹

بررسی نسخه های خطی متن پهلوی نامه های منوچهر/ محمود جعفری دهقی و عسکر بهرامی/ ۱۳۳

نظری سبک شناختی در رساله ای عرفانی/ سیدمحمد راستگو و محمدفرید راستگوفر/ ۱۴۵

هفت تماشای قتیل لاهوری و نسخه های آن / مروارید رفوگران/ ۱۶۵

نکاتی دربارۀ کشف المحجوب ابویعقوب سجستانی/ سلمان ساکت/ ۱۸۹

رویکرد تقابلی منظومۀ صولت فاروقی با شاهنامۀ فردوسی/ امید سروری و سیدعلی قاسم زاده/ ۲۰۱

ریشه یابی برخی از حکایات کتاب احوال و اخبار برمکیان و …/ سارا سعیدی/ ۲۱۷

بررسی برخی مجموعه های شعری رودکی و دو بیت تازۀ منسوب به او/ محسن شریفی صحی/ ۲۳۵

طرزی نابهنجاریده و تأسف بار در چاپیدن دیوان طرزی افشار/ سعید شفیعیون/ ۲۵۷

دو اثر فارسی در مجموعۀ ۱۵۱۱ کتابخانۀ ملی ملک مورخ ۵۱۷- ۵۱۹ ق/ علی صفری آق قلعه/ ۲۸۵

بررسی نارساییها و کاستیهای تصحیح رسالۀ تبصره المبتدی/ حمزه کفاش

ضرورت تصحیح مجدد مجموعه رسائل عزیزبن محمد نسفی/ احسان رئیسی/ ۳۲۵

بررسی التوسل الی الترسل بهاء الدین بغدادی/ سهیلا یوسفی/ ۳۴۷

چکیده عربی/ حامد صدقی/ ۳۷۱

چکیده انگلیسی/ مجدالدین کیوانی/ ۵

دوفصلنامۀ آینۀ میراث ویژۀ پژوهش های ادبی و متن شناختی و دارای مجوز علمی ـ پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
صاحب امتیاز نشریه: مرکز پژوهشی میراث مکتوب،
مدیر مسئول: اکبر ایرانی،
سردبیر: مجدالدین کیوانی
مدیر داخلی: یونس تسلیمی پاک

همرسانی کنید:

مطالب وابسته