راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

دیوارنوشته های انقلاب؛ بخش دوم: شاه‭ ‬جهان‭ ‬خمینی‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬پهلوی

مهدی محسنیان راد

فصلی از کتاب:
در حسرت فهم درست
روایت ۴۲ سال پژوهش ارتباطی در ایران
لندن: اچ اند اس مدیا، ۱۳۹۵/ ۲۰۱۶

بخش دوم. بخش اول این مطلب را در اینجا خواندید.

الف. شعارهای ضد شاه و خاندان پهلوی: تا شاه کفن نشود

این شعارها ‬به‭ ‬ترتیب‭ ‬فراوانی‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬زیر‭ ‬است‭:‬

۱- ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه ۷۱‭/  ‬عدد

۲-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬خائن / ۱۳‭ ‬عدد

۳-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬سابق / ۶‭ ‬عدد

۴-‭ ‬بگو‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه / ۵‭ ‬عدد

۵-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه (‬به صورت برعکس) / ۳عدد‭ 

۶-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬جلاد /۳‭ ‬عدد

۷-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬وطن‌فروش /۲‭ ‬عدد

۸-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬کثیف‭ ‬و‭ ‬جلاد / ۲‭ ‬عدد

۹-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬مزدور ۲‭/  ‬عدد

۱۰-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬آمریکایی ۲‭ ‬عدد

۱۱-‭ ‬تا‭ ‬مرگ‭ ‬شاه‭ ‬خائن‭ ‬نهضت‭ ‬ادامه‭ ‬دارد / ۲‭ ‬عدد

۱۲-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬جانی /۱‭ ‬عدد (و تا پایان این فهرست هر جا تعداد ذکر نشده است)

۱۳-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬ولدالزنا

۱۴-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬جاکش‭ ‬مادر‭ ‬به‭ ‬خطا

۱۵-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬آدمکش

۱۶-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬شاه

۱۷-‭ ‬شاه‭ ‬بر‭ ‬مرگ

۱۸-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬فراری

۱۹-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬خائن‭ ‬وطن‌فروش

۲۰-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬خائن،‭ ‬کثیف،‭ ‬احمق،‭ ‬بی‌شعور

۲۱-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬دیکتا‌تور‭ ‬و‭ ‬فاشیست

۲۲-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬قانون‌شکن

۲۳- ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬آخرین‭ ‬شاه

۲۴-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬خونخوار‭ ‬زمان‭ ‬شاه‭ ‬خائن

۲۵-‭ ‬قولو‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬تفلحو

۲۶-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬نفت‌دزد

۲۷- ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬سابق‭ ‬محمد‭ ‬نفتی

۲۸-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬نوکر‭ ‬آمریکا

۲۹-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬شاه‭ ‬اجیر‭ ‬آمریکا‭ ‬مزدور‭ ‬و‭ ‬خائن‭ ‬و‭ ‬دزد‭ ‬و‭ ‬آدمکش‭ ‬و‭ ‬خیلی‭ ‬نامرد

۳۰-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬محمد‭ ‬دماغ

۳۱-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬و‭ ‬طرفدارانش

۳۲-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬طرفداران‭ ‬شاه‭ ‬جلاد،‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬ساواک‭ ‬جلاد

۳۳-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬و‭ ‬شما‭ ‬که‭ ‬اینها‭ ‬را‭ ‬می‌نویسید

۳۴-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬خائن،‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬خمینی‭ ‬بت‌شکن

۳۵-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬و‭ ‬بختیار‭ ‬خائن

۳۶-‭ ‬شاه‭ ‬و‭ ‬بختیار‭ ‬بدبخت‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬مزدوران‭ ‬سرسخت

۳۷-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬و‭ ‬بختیار ۲‭ ‬عدد

۳۸-‭ ‬مسأله‭ ‬حیاتی‭ ‬سرنگون‭ ‬کردن‭ ‬حکومت‭ ‬شاه‭ ‬است. ‬بختیار‭ ‬سگ‭ ‬کیست؟

۳۹-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬آواره‭ ‬و‭ ‬بختیار‭ ‬پست

۴۰-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬آواره‭ ‬و‭ ‬بختیار‭ ‬بیچاره

۴۱-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭- ‬بختیار‭- ‬کارتر‭- ‬برژنف

۴۲- ‬تا‭ ‬شاه‭ ‬کفن‭ ‬نشود‭ ‬این‭ ‬وطن،‭ ‬وطن‭ ‬نشود

۴۳-‭ ‬بلند‌تر‭ ‬بگو‭: ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬سابق

۴۴-‭ ‬مرگ‭ ‬موهبتی‭ ‬است‭ ‬الهی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬شاه‭ ‬تفویض‭ ‬می‌شود

۴۵-‭ ‬این‭ ‬شاه‭ ‬آمریکایی‭ ‬اعدام‭ ‬باید‭ ‬گردد ۲‭ ‬عدد

۴۶-‭ ‬Down with king ‭ ‬

۴۷- ‭ ‬Down with shah   ‬

۴۸-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‌دوستان

۴۹-‭ ‬شاه‭ ‬خر‭ ‬است

۵۰-‭ ‬این‭ ‬شاه‭ ‬بدبخت‭ ‬بیرون‭ ‬باید‭ ‬گردد،‭ ‬حکومت‭ ‬اسلامی‭ ‬ایجاد‭ ‬باید‭ ‬گردد

۵۱-‭ ‬شاه‭ ‬سگ‭ ‬زنجیری‭ ‬آمریکاست

۵۲-‭ ‬چرا‭ ‬شاه‭ ‬خر‭ ‬است

۵۳-‭ ‬اسم‭ ‬سگ‭ ‬و‭ ‬شاه‭ ‬را‭ ‬همنام‭ ‬کردند،‭ ‬بیچاره‭ ‬سگ‭ ‬اسمش‭ ‬را‭ ‬بدنام‭ ‬کردند

۵۴-‭ ‬پیروز‭ ‬ملت‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬ننگ‭ ‬و‭ ‬نفرت

۵۵-‭ ‬زنده‌باد‭ ‬شاه‭ ‬خائن‭ ‬پیروز‭ ‬باد‭ ‬نظامیان‭ ‬میهن‌پرست

۵۶-‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬ننگ‭ ‬و‭ ‬نفرت

۵۷-‭ ‬شاه‭ ‬خر‭ ‬است،‭ ‬خمینی‭ ‬رهبر‭ ‬است

۵۸-‭ ‬چاپید‭ ‬شاه‭ ‬جنایتکار

۵۹-‭ ‬شاه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬مدت‌ها‭ ‬بچاپ‭ ‬بچاپ‭ ‬کیش‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬مات‭ ‬شد

۶۰-‭ ‬شاه‭ ‬در‭ ‬کیش‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬زودی‭ ‬مات‭ ‬می‌شود

۶۱-‭ ‬کوروش‭ ‬بیدار‭ ‬شو‭ ‬شاه‭ ‬ایران‭ ‬دیوه

۶۲-‭ ‬کوروش‭ ‬بلند‭ ‬شو‭ ‬که‭ ‬شاه‭ ‬ریده

۶۳-‭ ‬زادگاه‭ ‬شاه (‬روی‭ ‬سطل‭ ‬آشغال‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬بود)

۶۴-‭ ‬تخلیه‭ ‬شاه‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬شاه

۶۵-‭ ‬تخلیه‭ ‬شاه‭ ‬با‭ ‬دهن‭ ‬شاه

۶۶-‭ ‬پسر‭ ‬رضا‌‭ ‬کچل‭ ‬بدجوری‭ ‬افتا‌د‭ ‬تو‭ ‬هچل

۶۷-‭ ‬کار‭ ‬شاه‭ ‬تمام‌‭ ‬شده‭ ‬کیسه‌کش‭ ‬حمام‭ ‬شده

۶۸-‭ ‬شاهان‭ ‬ننگ‭ ‬تاریخند‭ ‬شاه‭ ‬ننگ‭ ‬شاهان‭ ‬است

۶۹-‭ ‬شاهان‭ ‬ننگ‭ ‬تاریخند‭ ‬تو‭ ‬ننگ‭ ‬شاهانی

۷۰-‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬وسیله‭ ‬راهپیمایی‭ ‬و‭ ‬تظاهرات‭ ‬خر‭ ‬۳۷‭ ‬ساله‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬بیرون‭ ‬می‌کنیم

۷۱-‭ ‬پسر‭ ‬رضا‭ ‬گری‭ ‬امشب‭ ‬کجا‭ ‬در‭ ‬به‌دری

۷۲-‭ ‬جاوید‭ ‬شاه‭ ‬خر‭ ‬ایران

۷۳- جاوید‭ ‬بر‭ ‬شاف

۷۴-‭ ‬صف‌های‭ ‬طویل‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬بنزین‭ ‬توطئه‭ ‬شاه‭ ‬خائن‭ ‬است

۷۵-‭ ‬صف‌های‭ ‬طولانی‭ ‬نفت‭ ‬توطئه‭ ‬شاه‭ ‬خائن

۷۶-‭ ‬به‭ ‬هوش‭ ‬باشید‭ ‬شاه‭ ‬می‌خواهد‭ ‬با‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬نفت‭ ‬داخلی‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬ساکت‭ ‬کند

۷۷-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬خاندان‭ ‬کثیف‭ ‬پهلوی ۳‭ ‬عدد

۷۸-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬خاندان‭ ‬پهلوی

۷۹-‭ ‬ننگ‭ ‬و‭ ‬نفرت‭ ‬ابدی‭ ‬بر‭ ‬خاندان‭ ‬جنایتکار‭ ‬پهلوی

۸۰-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬خاندان‭ ‬کثیف‭ ‬سلطنت

۸۱-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬خاندان‭ ‬خائن‭ ‬پهلوی

۸۲-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬سلطنت

۸۳-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬سلطنت‭ ‬پهلوی

۸۴-‭ ‬آخور‭ ‬پهلوی (‬سطل‭ ‬زباله‭ ‬خیابان)

۸۵-‭ ‬شاه‭ ‬جهان‭ ‬خمینی‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬پهلوی

۸۶-‭ ‬ظلم‌آباد‭ ‬پهلوی‭ ‬سابق

۸۷-‭ ‬خلق‭ ‬به‭ ‬خون‭ ‬می‌کند‭ ‬سلطنت‭ ‬پهلوی،‭ ‬خلق‭ ‬به‭ ‬پا‭ ‬می‌کند‭ ‬حکومت‭ ‬مردمی

۸۸-‭ ‬ملت‭ ‬ایران‭ ‬اعضای‭ ‬شورای‭ ‬سلطنت‭ ‬را‭ ‬نمی‌پذیرد

۸۹-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬رژیم‭ ‬ضد‌خلقی ۲‭ ‬عدد

۹۰-‭ ‬ملت‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬دفن‭ ‬جسد‭ ‬متعفن‭ ‬شاهنشاهی‭ ‬است

۹۱-‭ ‬نابودباد‭ ‬رژیم‭ ‬شاهنشاهی

۹۲-‭ ‬رژیم‭ ‬شاهنشاهی‭ ‬سرچشمه‭ ‬فساد‭ ‬است

۹۳-‭ ‬نظام‭ ‬شاهنشاهی‭ ‬سرچشمه‭ ‬فساد‭ ‬است

ب.‭ ‬‬رفتن‭ ‬شاه: امشب شاه خواب ایران می بیند

شعار‭ ‬‮«‬با‭ ‬رفتن‭ ‬شاه‭ ‬از‭ ‬قهر‭ ‬انقلابی‭ ‬ما‭ ‬کاسته‭ ‬نخواهد‭ ‬شد‮»‬‭ ‬طویل‌ترین‭ ‬شعاری‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬ثبت‭ ‬شد. ‬این‭ ‬شعار‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬سیاه،‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬اسپری‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طول‭ ‬۴‭ ‬متر‭ ‬در‭ ‬خیابان‭ ‬شهباز‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬بود. ‬کوچک‌ترین‭ ‬شعار‭ ‬به‭ ‬طول‭ ‬۲۰‭ ‬سانتیمتر‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬سیاه‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬قلم‌مو‭ ‬با‭ ‬جمله‭ ‬‮«‬شاه‭ ‬‌الفرار‮»‬‭ ‬در‭ ‬شمیران‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬بود‭.‬

طول‭ ‬مجموع‭ ‬شعارهای‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬به‭ ‬رفتن‭ ‬شاه‭ ‬۵۱‭ ‬متر،‭ ‬تعداد‭ ‬آن‭ ‬۳۸‭ ‬عدد‭ ‬و‭ ‬میانگین‭ ‬آن‭ ‬۳۵‭/‬۱‭ ‬متر‭ ‬بوده‭ ‬است. ‬۶۱درصد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬شعارها‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬سیاه، ‭ ‬۲۵درصد‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬قرمز، ‭ ‬۱۱درصد‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬آبی‭ ‬و ‭ ‬۳درصد‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬سبز‭ ‬بوده‭ ‬است. ‬۳۱درصد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬شعارها‭ ‬با‭ ‬اسپری، ‭ ‬۲۷درصد‭ ‬با‭ ‬قلم‌مو، ‭ ‬۲۴درصد‭ ‬با‭ ‬ماژیک، ‭ ‬۱۴درصد‭ ‬با‭ ‬زغال‭ ‬و ‭ ‬۵‭/‬۳درصد‭ ‬با‭ ‬سایر‭ ‬وسایل‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬بود‭.‬

مضمون ‭ ‬۷۴درصد‭ ‬از‭ ‬شعارهای‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬رفتن‭ ‬شاه،‭ ‬تأکید‭ ‬بر‭ ‬‮«‬فرار‮»‬‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬زیر‭ ‬شعارهای‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬شدن‭ ‬شاه‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬ترتیب‭ ‬تعداد‭ ‬هر‭ ‬شعار‭ ‬آورده‭ ‬شده‭ ‬است‭:‬

۹۴- ‬شاه‭ ‬فرار‭ ‬کرد ۷‭ ‬عدد

۹۵-‭ ‬ممد‭ ‬دماغ‭ ‬رفت ۶‭ ‬عدد

۹۶-‭ ‬شاه‭ ‬فراری‭ ‬شده ۴‭ ‬عدد

۹۷-‭ ‬ممد‭ ‬دماغ‭ ‬در‭ ‬رفت ۲‭ ‬عدد

۹۸- ‬به‭ ‬همت‭ ‬خمینی،‭ ‬شاه‭ ‬فراری‭ ‬شده ۲‭ ‬عدد

۹۹-‭ ‬ممد‭ ‬دماغ‭ ‬فرار‭ ‬کرد ۱‭ ‬عدد (و در باقی فهرست هر جا ذکر تعداد نشده است)

۱۰۰-‭ ‬شاه‭ ‬الفرار

۱۰۱-‭ ‬دشمن‭ ‬خلق‭ ‬فرار‭ ‬کرد

۱۰۲-‭ ‬پسر‭ ‬رضا‭ ‬‌کچل‭ ‬فرار‭ ‬کرد

۱۰۳-‭ ‬ننگ‭ ‬ملت‭ ‬ایران‭ ‬گریخت

۱۰۴- ‬شاه‭ ‬فرار‭ ‬کرد‭ ‬ما‭ ‬پیروز‭ ‬شدیم

۱۰۵-‭ ‬شاه‭ ‬رفت‭ ‬نهضت‭ ‬ادامه‭ ‬دارد

۱۰۶-‭ ‬شاه‭ ‬فراری‭ ‬شده‭ ‬سوار‭ ‬گاری‭ ‬شده

۱۰۷-‭ ‬شاه‭ ‬فراری‭ ‬شده‭ ‬الاغ‭ ‬گاری‭ ‬شده

۱۰۸-‭ ‬شاه‭ ‬فراری‭ ‬شده‭ ‬راننده‭ ‬ماشین‭ ‬عوض‭ ‬شد

۱۰۹-‭ ‬کار‭ ‬شاه‭ ‬تمام‭ ‬شد‭ ‬خمینی‭ ‬پیروز‭ ‬شد

۱۱۰-‭ ‬شاه‭ ‬در‭ ‬۱۰‭ ‬صبح‭ ‬امروز‭ ‬فرار‭ ‬کرد‭ ‬۲۶‭/‬۱۰ ‭ ‬

۱۱۱-‭ ‬امشب‭ ‬شاه‭ ‬خواب‭ ‬ایران‭ ‬می‌بیند

۱۱۲-‭ ‬رفتن‭ ‬شاه‭ ‬یک‭ ‬توطئه‭ ‬سیاسی‭ ‬است‭ ‬منتظر‭ ‬دستور‭ ‬رهبر‭ ‬خود‭ ‬باشید‭ ‬تا‭ ‬حادثه‭ ‬۲۸‭ ‬مرداد‭ ‬تکرار‭ ‬نشود

۱۱۳- مردم‭ ‬آگاه‭ ‬باشید‭ ‬رفتن‭ ‬شاه‭ ‬حیله‭ ‬است ۱‭ ‬عدد

۱۱۴-‭ ‬شاه‭ ‬فراری‭ ‬به‭ ‬زودی‭ ‬دستگیر‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اردوگاه‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬محاکمه‭ ‬می‌شود

۱۱۵-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬منافقین‭ ‬شاه‭ ‬فراری

۱۱۶-‭ ‬با‭ ‬رفتن‭ ‬شاه‭ ‬از‭ ‬قهر‭ ‬انقلابی‭ ‬ما‭ ‬کاسته‭ ‬نخواهد‭ ‬شد

ج. شعارهای تایید سلطنت: جاوید شاه

شعار‭ ‬‮«‬زنده‌باد‭ ‬ارتش‭ ‬ایران،‭ ‬جاویدباد‭ ‬شاه‭ ‬ایران‮»‬‭ ‬بلندترین‭ ‬شعار‭ ‬ثبت‌شده‭ ‬با‭ ‬مضمون‭ ‬تأیید‭ ‬شاه‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬شعار‭ ‬در‭ ‬خیابان‭ ‬شوش‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬قرمز‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طول‭ ‬۱۰‭ ‬متر‭ ‬با‭ ‬اسپری‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬بود. ‬کوچک‌ترین‭ ‬شعار‭ ‬به‭ ‬طول‭ ‬نیم‭ ‬متر‭ ‬با‭ ‬جمله‭ ‬‮«‬جاوید‭ ‬شاه‮»‬‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬سیاه‭ ‬با‭ ‬زغال‭ ‬در‭ ‬خیابان‭ ‬مجیدیه‭ ‬روی‭ ‬دیوار‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬بود. ‬از‭ ‬۱۷‭ ‬شعاری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تأیید‭ ‬شاه‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آمد،‭ ‬هفت‭ ‬شعار‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬سیاه،‭ ‬هفت‭ ‬شعار‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬قرمز‭ ‬و‭ ‬سه‭ ‬شعار‭ ‬به‭ ‬رنگ‌های‭ ‬آبی،‭ ‬زرد‭ ‬و‭ ‬سفید‭ ‬بود. ‬شش‭ ‬شعار‭ ‬با‭ ‬اسپری،‭ ‬شش‭ ‬شعار‭ ‬با‭ ‬قلم‌مو،‭ ‬چهار‭ ‬شعار‭ ‬با‭ ‬زغال‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬شعار‭ ‬با‭ ‬گچ‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬بود. ‬مجموع‭ ‬طول‭ ‬شعارهای‭ ‬در‭ ‬تأیید‭ ‬شاه‭ ‬۳۱‭ ‬متر‭ ‬و‭ ‬میانگین‭ ‬طول‭ ‬هر‭ ‬شعار‭ ‬۸۲‭/‬۱‭ ‬متر‭ ‬بود‭.‬

مضمون‭ ‬۵۱درصد‭ ‬از‭ ‬شعارهای‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬تأیید‭ ‬شاه‭ ‬‮«‬جاوید‭ ‬شاه‮»‬‭ ‬است‭.‬

شعارهای‭ ‬در‭ ‬تأیید‭ ‬شاه‭ ‬به‭ ‬ترتیب‭ ‬تعداد‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬زیر‭ ‬است‭:‬

۱۲۰-‭ ‬جاوید‭ ‬شاه ۸‭ ‬عدد

۱۲۱-‭ ‬زنده‌‭ ‬باد‭ ‬شاه ۴‭ ‬عدد

۱۲۲-‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬شاه ۲‭ ‬عدد

۱۲۳-‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬ایران ۱‭ ‬عدد

۱۲۴-‭ ‬جاوید‭ ‬شاه‭ ‬ایران ۱‭ ‬عدد

۱۲۵-‭ ‬زنده‭ ‬‌باد‭ ‬ارتش‭ ‬ایران،‭ ‬جاوید‭ ‬پادشاه‭ ‬ایران ۱‭ ‬عدد

علاوه‭ ‬بر‭ ‬۲۵۵‭ ‬دیوارنوشته‌ای‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬قسمت‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اشاره‭ ‬شد،‭ ‬در‭ ‬۲۳‭ ‬شعار‭ ‬دیگر‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬کدام‭ ‬در‭ ‬بخش‌های‭ ‬بعد‭ ‬آمده،‭ ‬نامی‭ ‬از‭ ‬شاه‭ ‬برده‭ ‬شده‭ ‬است.

د. ‬امام: خمینی صاحب اختیار

از‭ ‬۱۴۷‭ ‬شعار‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬امام‭ ‬۱۲۶‭ ‬شعار ‬حاکی‭ ‬از‭ ‬تأیید‭ ‬امام‭ ‬و‭ ‬۲۱‭ ‬شعار ‬درباره‭ ‬آمدن‭ ‬ایشان‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬بود. ۵۳درصد‭ ‬عکس‌های‭ ‬امام‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬وسیله‭ ‬شابلون‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اسپری‭ ‬روی‭ ‬دیوارها‭ ‬چاپ‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬سیاه‭ ‬و‭ ‬بقیه‭ ‬به‭ ‬رنگ‌های‭ ‬قرمز،‭ ‬آبی،‭ ‬سبز‭ ‬و‭ ‬طلایی‭ ‬بود‭. ‬توضیح‭ ‬آنکه‭ ‬این‭ ‬عکس‌ها‭ ‬به‭ ‬اندازه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬مساحتی‭ ‬‬تا‭ ‬یک‭ ‬مترمربع‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬

بلندترین‭ ‬شعار‭ ‬به‭ ‬طول‭ ‬۱۵‭ ‬متر‭ ‬در‭ ‬خیابان‭ ‬ستا‌رخان (‬تاج) ‬ثبت‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬آبی‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اسپری‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬بود. ‬این‭ ‬شعار‭ ‬عبارت‭ ‬بود‭ ‬از‭ : ‬‮«‬درود‭ ‬بر‭ ‬امام‭ ‬خمینی،‭ ‬رهبر‭ ‬انقلاب،‭ ‬مدافع‭ ‬استقلال،‭ ‬آزادی‭ ‬و‭ ‬حقوق‭ ‬زحمتکشان‮»‬. ‬کوتا‌ه‌ترین‭ ‬شعار‭ ‬۲۰‭ ‬سانتیمتر‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬سیاه‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬شابلون‭ ‬در‭ ‬مجیدیه‭ ‬با‭ ‬جمله‭ ‬‮«‬درود‭ ‬بر‭ ‬خمینی‮»‬‭ ‬بود‭.‬

۶۸درصد‭ ‬از‭ ‬شعارها‭ ‬دارای‭ ‬مضمون‭ ‬درود‭ ‬و‭ ‬سلام‭ ‬بر‭ ‬خمینی‭ ‬بود. ‬۲۱درصد‭ ‬از‭ ‬شعارها‭ ‬حاوی‭ ‬صفات‭ ‬انتصابی‭ ‬به‭ ‬ایشان‭ ‬بود. ‬این‭ ‬صفات‭ ‬عبارت‭ ‬بودند‭ ‬از:‭ ‬بت‌شکن،‭ ‬مجاهد‭ ‬کبیر،‭ ‬مجاهد‭ ‬زمان،‭ ‬مجاهد‭ ‬بزرگ‭ ‬جهان،‭ ‬وارث‭ ‬حسین،‭ ‬ناجی‭ ‬خلق‭ ‬ایران،‭ ‬رهبر‭ ‬آزادگان،‭ ‬مدافع‭ ‬استقلال،‭ ‬مدافع‭ ‬آزادی‭ ‬و‭ ‬حقوق‭ ‬زحمتکشان،‭ ‬بی‌همتا‌،‭ ‬زعیم‭ ‬عالیقدر،‭ ‬حماسه‌سرای‭ ‬جاوید،‭ ‬روح‭ ‬خدا،‭ ‬صاحب‭ ‬اختیار‭ ‬و‭ ‬دارنده‭ ‬اندیشه‌های‭ ‬خلاق. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این،‭ ‬در‭ ‬سایر‭ ‬شعارها‭ ‬نیز‭ ‬که‭ ‬مستقیماً‭ ‬درباره‭ ‬امام‭ ‬نبود،‭ ‬صفت‌های‭ ‬دیگری‭ ‬به‭ ‬امام‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬بود‭: ‬رهبر‭ ‬انقلاب،‭ ‬فرشته‭ ‬و‭ ‬شاه‭ ‬جهان‭.‬

در‭ ‬۹۱درصد‭ ‬از‭ ‬شعارهای‭ ‬فوق‭ ‬از‭ ‬نام‭ ‬‮«‬خمینی‮»‬‭ ‬به‭ ‬تنهایی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬۹درصد‭ ‬بقیه‭ ‬از‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬امام‭ ‬خمینی‮»‬‭ ‬استفاده‭ ‬شده‭ ‬است. ‬متن‭ ‬شعارهای‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬تأیید‭ ‬امام،‭ ‬استخراج‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬نمونه‭ ‬مورد‭ ‬بررسی،‭ ‬به‭ ‬ترتیب‭ ‬فراوانی‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬زیر‭ ‬است‭:‬

۱۲۶- ‬درود‭ ‬بر‭ ‬خمینی ۵۹‭ ‬عدد

۱۲۷-‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬خمینی‭ ‬بت‌شکن ۶‭ ‬عدد

۱۲۸-‭ ‬حزب‭ ‬فقط‭ ‬حزب‌الله‭ ‬رهبر‭ ‬فقط‭ ‬روح‌الله ۵‭ ‬عدد

۱۲۹-‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬شعار‭ ‬ملی‭ ‬خدا،‭ ‬قرآن،‭ ‬خمینی ۴‭ ‬عدد

۱۳۰-‭ ‬خدا،‭ ‬قرآن،‭ ‬خمینی ۳‭ ‬عدد

۱۳۱-‭ ‬رهبر‭ ‬ما‭ ‬خمینی ۳‭ ‬عدد

۱۳۲-‭ ‬سلام‭ ‬بر‭ ‬خمینی ۳‭ ‬عدد

۱۳۳-‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬مجاهد‭ ‬کبیر‭ ‬خمینی ۳‭ ‬عدد

۱۳۴-‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭ ‬مجاهد‭ ‬بزرگ‭ ‬جهان ۲‭ ‬عدد

۱۳۵-‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬وارث‭ ‬حسین ۲‭ ‬عدد

۱۳۶-‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬خمینی‭ ‬ناجی‭ ‬خلق‭ ‬ایران ۱‭ ‬عدد (و باقی شعارهایی که تعداد برای آنها ذکر نشده است)

۱۳۷-‭ ‬یا‭ ‬مرگ‭ ‬یا‭ ‬خمینی

۱۳۸-‭ ‬خمینی‭ ‬خدا‭ ‬نگهدار‭ ‬تو

۱۳۹-‭ ‬زنده‭ ‬‌باد‭ ‬خمینی

۱۴۰- ‬درود‭ ‬بر‭ ‬خمینی‭ ‬ناجی‭ ‬خلق‭ ‬ایران

۱۴۱-‭ ‬خمینی‭ ‬پیروز‭ ‬است

۱۴۲-‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬خمینی‭ ‬رهبر‭ ‬ایرانیان

۱۴۳-‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬مجاهد‭ ‬زمان‭ ‬خمینی‭ ‬بت‌شکن

۱۴۴-‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬خمینی‭ ‬که‭ ‬رهنمای‭ ‬ماست

۱۴۵-‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬امام‭ ‬خمینی،‭ ‬رهبر‭ ‬انقلاب،‭ ‬مدافع‭ ‬استقلال،‭ ‬آزادی‭ ‬و‭ ‬حقوق‭ ‬زحمتکشان

۱۴۶-‭ ‬مجاهد‭ ‬بزرگ‭ ‬خمینی

۱۴۷-‭ ‬خمینی‭ ‬تو‭ ‬که‭ ‬بی‌همتا‌یی

۱۴۸-‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬زعیم‭ ‬عالیقدر‭ ‬امام‭ ‬خمینی

۱۴۹-‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬رهبر‭ ‬آزادگان‭ ‬امام‭ ‬خمینی

۱۵۰-‭ ‬خمینی‭ ‬سال‌ها‭ ‬انتظار‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬داشتیم

۱۵۱-‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭ ‬ما‭ ‬سرما‭ ‬را‭ ‬تحمل‭ ‬می‌کنیم‭ ‬ولی‭ ‬ظلم‭ ‬هرگز

۱۵۲-‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬هجوم‭ ‬متجاوزین‭ ‬به‭ ‬فرمان‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭ ‬ریختن‭ ‬خون‌شان‭ ‬حلال‭ ‬است

۱۵۳-‭ ‬خمینی‭ ‬عاقبت‭ ‬پیروز‭ ‬می‌گردد‭ ‬شب‭ ‬تا‌ریک‭ ‬ملت‭ ‬روز‭ ‬می‌گردد

۱۵۴-‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭ ‬حماسه‌سرای‭ ‬جاوید‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمان

۱۵۵-‭ ‬ما‭ ‬مطیع‭ ‬دستور‭ ‬فرمان‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭ ‬هستیم

۱۵۶-‭ ‬ما‭ ‬منتظر‭ ‬دستور‭ ‬خمینی‭ ‬هستیم

۱۵۷-‭ ‬به‭ ‬فرمان‭ ‬امام‭ ‬از‭ ‬آتش‌سوزی‭ ‬اماکن‭ ‬خودداری‭ ‬کنید

۱۵۸-‭ ‬تنها‭ ‬راه‭ ‬رهایی‭ ‬جهاد‭ ‬مسلحانه،‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬خمینی

۱۵۹-‭ ‬ما‭ ‬خواستار‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬هستیم‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬خمینی،‭ ‬سلام‭ ‬بر‭ ‬مجاهد

۱۶۰-‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬سه‭ ‬بت‌شکن‭ ‬آمد‌‭: ‬ابراهیم‭ ‬خلیل‌الله،‭ ‬محمد‭ ‬رسول‌الله،‭ ‬خمینی‭ ‬روح‌الله

۱۶۱-‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬خمینی‭ ‬و‭ ‬یارانش،‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬و‭ ‬طرفدارانش

۱۶۲-‭ ‬خمینی‭ ‬شاه‭ ‬به‭ ‬قربان‭ ‬تو

۱۶۳-‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬خمینی‭ ‬روح‭ ‬خدا،‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬روح‭ ‬شیطان

۱۶۴-‭ ‬نه‭ ‬شاه‭ ‬می‌خواهد‭ ‬نه‭ ‬بختیار،‭ ‬خمینی‭ ‬صاحب‭ ‬اختیار

۱۶۵-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬کارتر،‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬خمینی

۱۶۶-‭ ‬خمینی‭ ‬رهبر‭ ‬ماست،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬شاه‭ ‬نوبت‭ ‬آمریکاست

۱۶۷-‭ ‬با‭ ‬کودتا‌ی‭ ‬نظامی‭ ‬آمریکا‭ ‬مقابله‭ ‬می‌کنیم،‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه،‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬خمینی

۱۶۸-‭ ‬مذهب‭ ‬مسیحی،‭ ‬رهبر‭ ‬خمینی

۱۶۹-‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬خمینی‭ ‬نظم‭ ‬و‭ ‬آرامش‭ ‬را‭ ‬رعایت‭ ‬کنید

۱۷۰-‭ ‬ملت‭ ‬ایران‭ ‬مسلح‭ ‬به‭ ‬اندیشه‌های‭ ‬خلاق‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭ ‬است

۱۷۱-‭ ‬مردم‭ ‬گوش‭ ‬به‭ ‬فرمان‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭ ‬باشید

مجموع‭ ‬شعارهای‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬بازگشت‭ ‬امام‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬۹۴‭ ‬متر‭ ‬و‭ ‬میانگین‭ ‬آنها‭ ‬۴۷‭/‬۴‭ ‬متر‭ ‬بود. ‬بلندترین‭ ‬شعار‭ ‬به‭ ‬طول‭ ‬۱۰‭ ‬متر‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬سیاه‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اسپری‭ ‬به‭ ‬جمله‭ ‬‮«‬امام‭ ‬خمینی‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬پنج‭ ‬سال‭ ‬دوری‭ ‬از‭ ‬وطن‭ ‬به‭ ‬میان‭ ‬یاران‭ ‬و‭ ‬طرفدارانش‭ ‬بازگشت‮»‬‭ ‬اختصاص‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬خیابان‭ ‬شوش‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬بود‭.‬

کوتا‌ه‌ترین‭ ‬شعار‭ ‬به‭ ‬طول‭ ‬یک‭ ‬متر‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬آبی‭ ‬با‭ ‬اسپری،‭ ‬به‭ ‬جمله‭ ‬‮«‬امام‭ ‬خمینی‭ ‬وارد‭ ‬شدند‮»‬‭ ‬به‭ ‬شمیران‭ ‬مربوط‭ ‬بود. ‬از‭ ‬۲۱‭ ‬شعار،‭ ‬شش‭ ‬شعار‭ ‬حاکی‭ ‬از‭ ‬انتظار‭ ‬مردم‭ ‬برای‭ ‬آمدن‭ ‬ایشان‭ ‬و‭ ‬۱۵‭ ‬شعار‭ ‬با‭ ‬محتوای‭ ‬خیر‭ ‬مقدم‭ ‬به‭ ‬امام‭ ‬بوده‭ ‬است. ‬۵۷درصد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬شعارها‭ ‬با‭ ‬اسپری، ‭ ‬۲۸درصد‭ ‬با‭ ‬قلم‌مو‭ ‬و ‭ ‬۱۵درصد‭ ‬بقیه‭ ‬با‭ ‬ماژیک‭ ‬و‭ ‬زغال‭ ‬و‭ ‬گچ‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬وسایل‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬بود‭.‬

۴۳درصد‭ ‬از‭ ‬شعارهای‭ ‬مورد‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬سیاه، ‭ ‬۳۳درصد‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬قرمز‭ ‬و ‭ ‬۲۴درصد‭ ‬بقیه‭ ‬به‭ ‬رنگ‌های‭ ‬آبی،‭ ‬سبز‭ ‬و‭ ‬نارنجی‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬بود‭.‬

۳۸درصد‭ ‬از‭ ‬شعارها‭ ‬حاکی‭ ‬از‭ ‬انتظار‭ ‬مردم‭ ‬برای‭ ‬آمدن‭ ‬امام‭ ‬و‭ ‬۶۲درصد‭ ‬بقیه‭ ‬حاوی‭ ‬اعلام‭ ‬ورود‭ ‬ایشان‭ ‬و‭ ‬درود‭ ‬و‭ ‬خیر‭ ‬مقدم‭ ‬به‭ ‬ایشان‭ ‬بود‭.‬

متن‭ ‬شعارهای‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬آمدن‭ ‬امام‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬زیر‭ ‬است‭.‬

۱۷۲- ‬آقا‭ ‬نیامد،‭ ‬گندش‭ ‬درآمد ۳‭ ‬عدد

۱۷۳-‭ ‬خمینی‭ ‬عزیزم‭ ‬بیا‭ ‬که‭ ‬گل‭ ‬بریزم ۲‭ ‬عدد

۱۷۴-‭ ‬خمینی‭ ‬منتظر‭ ‬تو‭ ‬هستیم ۱‭ ‬عدد

۱۷۵-‭ ‬خمینی‭ ‬مقدمت‭ ‬گرامی‭ ‬باد ۳‭ ‬عدد

۱۷۶-‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭ ‬وارد‭ ‬شدند ۱‭ ‬عدد (و باقی شعارهایی که تعداد برای آنها ذکر نشده است)

۱۷۷-‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭ ‬وارد‭ ‬شدند،‭ ‬جای‭ ‬شهدا‭ ‬خالیست

۱۷۸- ‬دیو‭ ‬چو‭ ‬بیرون‭ ‬رود‭ ‬فرشته‭ ‬در‭ ‬آید

۱۷۹-‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭ ‬به‭ ‬میهن‭ ‬خود‭ ‬خوش‭ ‬آمدی

۱۸۰-‭ ‬آقای‭ ‬خمینی‭ ‬تشریف‭ ‬آوردند

۱۸۱-‭ ‬ای‭ ‬فریاد‭ ‬روزگار‭ ‬روح‭ ‬خدا‭ ‬مقدمت‭ ‬گرامی‭ ‬باد

۱۸۲-‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬۱۵‭ ‬سال‭ ‬دوری‭ ‬از‭ ‬وطن‭ ‬به‭ ‬میان‭ ‬یاران‭ ‬و‭ ‬طرفدارانش‭ ‬بازگشت

۱۸۳-‭ ‬ملت‭ ‬ایران‭ ‬مقدم‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭ ‬را‭ ‬گرامی‭ ‬می‌دارد

۱۸۴-‭ ‬امام‭ ‬مقدمت‭ ‬گرامی‭ ‬باد

۱۸۵-‭ ‬خمینی‭ ‬ورودت‭ ‬مبارک

۱۸۶-‭ ‬رهبر‭ ‬انقلاب‭ ‬خوش‭ ‬آمدی

۱۸۷-‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭ ‬مقدمت‭ ‬را‭ ‬گرامی‭ ‬می‌داریم

علاوه‭ ‬بر‭ ‬دیوارنوشته‌های‭ ‬فوق،‭ ‬در‭ ‬۲۴‭ ‬شعار‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بخش‌های‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اشاره‭ ‬شده،‭ ‬از‭ ‬امام‭ ‬نام‭ ‬برده‭ ‬شده‭ ‬است.

————-
* با اندک ویرایش. تیترها از راهک. بخش سوم شعارها روزهای بعد منتشر می شود.

همرسانی کنید:

مطالب وابسته