راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

نامه فرهنگستان، شماره ۵۴ با مقالات آنلاین

میراث مکتوب

پنجاه ‌و چهارمین شمارۀ فصلنامۀ نامۀ فرهنگستان به صورت آنلاین در دسترس عموم قرار گرفته است.

در بخش مقالۀ این شماره عناوین زیر دیده مى‌شود: «کارکرد دوزبانگی، بازتاب آن در واقع‌گرایی، نقل گویش‌ها، و ثبت تاریخ»، کتایون شهپرراد ـ آذین حسین‌زاده؛ «خاصیت زر (یک مضمون در دو تمثیل)»، حامد خاتمی‌پور؛ «ردیف در شعر فارسی»، عبدالرضا مدرس‌زاده؛ «بازخوانی داستان برزویۀ پزشک»، شکوفه تقی؛ «گویندۀ داستان تاریخی تاجیکان»، خدایی شریف؛ «پل فرهنگی هامر با ترجمۀ تاریخ وصّاف»، نادر حقانی ـ پروانه سهرابی‌زاده؛ «گسترش معناییِ «برای» در معنی «مالِ»»، فرهاد قربان‌زاده.

در بخش «نقد و بررسی» این شماره از نامۀ فرهنگستان مقاله‌ای با عنوان «نقدی بر تصحیح بهارستان جامی» و به قلم هادی اکبرزاده آمده است.

در بخش «تحقیقات ایران‌شناسی» نیز مقاله‌ای با عنوان «”کَر جهان‌گوش” یا “گَر چهارگوش”؟» نوشتۀ چنگیز مولایی درج شده است. همچنین در بخش «گلچینی از دیرینه‌ها» مقاله‌ای با عنوان «یوسف اعتصامی، پیشرو در ترجمه» به قلم جعفرشجاعِ کیهانی آمده است. در بخش «فرهنگستان» این شماره نیز مقاله‌ای با عنوان «الگوهای ساخت واژه‌های مرکّب در شاهنامه»، نوشتۀ نسرین پرویزی به چشم می‌خورد.

سرمقالۀ این شماره از نامۀ فرهنگستان، با عنوان «ژورنالیسم در زبان فارسی و سیر تطور آن» و به قلم استاد احمد سمیعی (گیلانی)، سردبیر مجله است.

فهرست مقالات و لینک های دانلود هر یک به نقل از فرهنگستان زبان و ادب فارسی به این شرح است:

دورۀ چهاردهم، شمارۀ دوم، پیاپی ۵۴، زمستان ۱۳۹۳

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سرمقاله (ژورنالیسم در زبان فارسی و سیر تطور آن) ۲-۷
    بارگیری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقاله

 کارکرد دوزبانگی، بازتاب آن در واقع‌گرایی، نقل گویش‌ها، و ثبت تاریخ
کتایون شهپرراد ـ آذین حسین‌زاده
۸-۲۶
    بارگیری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خاصیت زر (یک مضمون در دو تمثیل)
    حامد خاتمی‌پور
۲۷-۳۳
    بارگیری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ردیف در شعر فارسی
عبدالرضا مدرس‌زاده
۳۴-۳۹
    بارگیری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بازخوانی داستان برزویۀ پزشک
شکوفه تقی
۴۰-۵۷
    بارگیری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گویندۀ داستان تاریخی تاجیکان
خدایی شریف
۵۸-۶۸
    بارگیری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پل فرهنگی هامر با ترجمۀ تاریخ وصاف
نادر حقانی ـ پروانه سهرابی
۶۹-۷۹
    بارگیری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گسترش معنایی «برای» در معنی «مالِ»
فرهاد قربان‌زاده
۸۰-۸۸
    بارگیری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقد و بررسی

 نقدی بر تصحیح بهارستان جامی
    هادی اکبرزاده
۸۹-۱۰۷
    بارگیری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحقیقات ایران‌شناسی

 «کُر جهان‌گوش» یا «گَر چهارگوش»؟
    چنگیز مولایی
۱۰۸-۱۱۹
    بارگیری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گلچینی از دیرینه‌ها

 یوسف اعتصامی، پیشرو در ترجمه
    جعفرشجاعِ کیهانی
۱۲۰-۱۲۸
    بارگیری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرهنگستان 

 الگوهای ساخت واژۀ مرکّب در شاهنامه
نسرین پرویزی
۱۲۹-۱۴۲
    بارگیری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تازه‌های نشر

 کتاب: سانسور مطبوعات در دورۀ پهلوی دوم؛ جلوه‌های مدارا در آثار سخنوران بزرگ فارسی؛ فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ؛ روایتی تازه بر لوحی کهن؛ Farāmarz, the Sisitani Hero: Texts and Traditions of the Farāmarznāme and the Persian Epic Cycle
نشریات ادواری: مترجم
۱۴۳
    بارگیری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اخبار

 بدر سُغدیانه ۱۵۴-۱۵۷
    بارگیری
همرسانی کنید:

مطالب وابسته