راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

امپراتوری های پارتی و اوایل ساسانی

امپراتوری های پارتی و ساسانی اولیه: اقتباس و دولت گستری
ویراستاران: وستا سرخوش کورتیس، الیزابت پندلتون، مایکل الرام و تورج دریایی
انستیتوی بریتانیایی مطالعات ایرانی، ۲۰۱۵

The Parthian and Early Sasanian Empires: Adaptation and Expansion, eds. V. Sarkhosh Curtis, E.J. Pendeleton, M. Alram and T. Touraj Daryaee, The British Institute of Persian Studies, Oxbow, Oxford, 2015

Table of Contents فهرست مطالب
HISTORICAL تاریخی
Jérôme Gaslain
Some aspects of political history: early Arsacid kings and the Seleucids
برخی جنبه های تاریخ سیاسی: پادشاهان اولیه اشکانی

M. Rahim Shayegan
The Arsacids and Commagene
اشکانیان و کماژنی

Marek Jan Olbrycht
Dynastic connections in the Arsacid empire and the origins of the House of Sāsān
پیوندهای خاندانی در امپراتوری اشکانی و تبار آل ساسان

Touraj Daryaee
From terror to tactical usage: elephants in the Partho-Sasanian Period
از ترور تا کاربرد تاکتیکی: فیل ها در دوره پارتی-ساسانی

Mehrdad Ghodrat-Dizaji
Remarks on the location of the province of Parthia in the Sasanian period
ملاحظاتی در باره موقعیت جغرافیایی استان پارت در دوره ساسانی

Andrea Gariboldi
The birth of the Sasanian monarchy in western sources
پیدایش سلطنت ساسانیان بر اساس منابع غربی

Antonio Panaino
Kirdēr and the re-organisation of Persian Mazdeism
کرتیر و تجدید سازمان مزداییگری پارسی

LINGUISTIC زبانشناختی
Rika Gyselen
The Parthian language in early Sasanian times
زبان پارتی در اوایل عهد ساسانی

Khodadad Rezakhani
From Aramaic to Pahlavi: epigraphic observations based on the Persis coin series
از آرامی تا پهلوی: ملاحظاتی در باره نقوش سکه ها بر اساس مجموعه سکه های پارسی

Daryoosh Akbarzadeh
Parthian Studies: Two New Notes
مطالعات پارتی: دو یادداشت تازه

ARCHAEOLOGICAL باستانشناختی
Antonio Invernizzi
A Note on Architectural Traditions in Arsacid Parthia: The Round Hall at Nisa
یادداشتی در باره سنتهای معماری در پارت دوره اشکانی: سرسراهای مدور در نسا

Barbara Kaim
Women, dance and the hunt: splendour and pleasures of court life in Arsacid and early Sasanian art
زنان، رقص و شکار: تجمل و لذت در زندگی درباری بر اساس هنر اشکانی و اوایل ساسانی

NUMISMATICS سکه شناختی
Pierre-Yves Boillet
Quantifying monetary production: Ecbatana and Media in Parthian times
تولید پول با کیفیت: اکباتان و ماد در عهد پارتی

Nikolaus Schindel
The coinages of Paradan and Sind in the context of Kushan and Kushano-Sasanian numismatics
ضرب سکه پاراداها و سند با نظر به سکه شناسی کوشان و کوشانی-ساسانی

همرسانی کنید:

مطالب وابسته