راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

کلنل علینقی وزیری به روایت اسناد و مطبوعات قاجار و پهلوی

اخبار و اسناد کلنل علینقی وزیری
در مطبوعات عصر قاجار و پهلوی و آرشیو اسناد ملی
به کوشش مهدی نورمحمدی
تهران: ماهور، ۱۳۹۸

 کلنل علینقی وزیری یکی از سرشناسترین موسیقیدانان و چهرههای فرهنگی ایران در قرن حاضر استوی دارای شخصیتی جامع در عرصهی موسیقی بود و با موسیقی سنتی و مبانی موسیقی غربی بهخوبی آشنایی داشت.

تبحر در نوازندگی تار و ویلن، تالیف کتب آموزشی، آهنگسازی، رهبری ارکستر، تاسیس مدرسه موسیقی و پرورش شاگردان متعدد، تاسیس کلوپ موزیکال و اجرای کنسرتهای گوناگون، داشتن سمتهای اداری در تشکیلات موسیقی و استادی دانشگاه، همه نشانگر تواناییهای این شخصیت بزرگ فرهنگی است

وزیری نماد بارز یک دوران خاص در ایران محسوب میشود، زیرا در عصری که حرکتهایی به منظور نوسازی در عرصههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در ایران آغاز شده بود، با تأسیس مدرسه عالی موسیقی و کلوپ موزیکال و اجرای کنسرتهایی که برخی از آنها با سخنرانی درباره اهمیت موسیقی و جایگاه آن همراه بود، تحولی در موسیقی ایرانی پدید آورد و اقدامات او مورد حمایت و تأیید منورالفکران و تجددخواهان آن زمان قرار گرفتدر مقابل، عدهای از هواداران مکتب موسیقی قدیم که آثار وزیری را انحراف از مبانی موسیقی سنتی و آسیبی جدی به اصالتهای آن میدانستند، به نقد افکار او پرداختند و عملکردش را به طور جدی زیر سؤال بردند.

کتاب حاضر را با اتکا به اخبار مطبوعات و اسناد تاریخی به پیشگاه اهل تحقیق و علاقهمندان موسیقی عرضه میدارد، بدین امید که این کوشش ناچیز موجب شناخت بیشترِ وزیری و منشأ پژوهشهای بعدی دربارهی وی گردد

این کتاب در دو بخش تنظیم شده است
بخش اول حاصل کندوکاو و جستجویی گسترده درباره وزیری در روزنامههای اواخر دوران قاجار و پهلوی اول و مجلات عصر پهلوی دوم است که برخی از آنها کمیاب و یا دیریاب هستند
بخش دوم کتاب، اختصاص به اسنادی دارد که از آرشیو سازمان اسناد و کتابخانهی ملی ایران استخراج شده است.

همرسانی کنید:

مطالب وابسته